Komunikaty

1 lipca br. Rada Nadzorcza Energi Informatyka i Technologie powołała do składu Zarządu Katarzynę Kazimierską na stanowisko wiceprezesa spółki. ...

22 czerwca br. Rada Nadzorcza Energi Logistyki powołała do składu Zarządu Artura Pławnego na stanowisko wiceprezesa spółki. ...

Zarząd Energi SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29 czerwca 2020 roku podjęło uchwały o: 1) odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji: - Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, - Pana Zbigniewa Wtulicha pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy...

Spółka Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku 1. ...

8 czerwca br. Rada Nadzorcza Energi Obrotu powołała do składu Zarządu Elżbietę Bugaj na stanowisko wiceprezesa spółki. Pani wiceprezes obejmie stanowisko 15 czerwca. ...

  Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SAogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

20 maja 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2020 roku. ...

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:CZŁONKA ZARZĄDU Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku