Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Forma prawna

Energa SA posiada osobowość prawną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy z dnia 8 stycznia 2007 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000271591. Energa SA działa, w szczególności, na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zmianami),

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami),

3) Zarządzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi z dnia 19 października 2005 roku

4) statutu spółki

5) innych obowiązujących przepisów prawa.  

(Na podstawie: STATUT - I POSTANOWIENIA OGÓLNE - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 25 czerwca 2019 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 13 sierpnia 2019 roku.) 

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Energa Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Energa SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2

Siedzibą spółki jest: Gdańsk

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może otwierać i prowadzić, oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

§ 4


Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

( Na podstawie : Statut - IV  PRAWA I OBOWIAZKI AKCJONARIUSZA -  Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA w dniu  21 grudnia 2009r., ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 27 czerwca 2018 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 18 września 2018 roku.)

§ 10

1.    Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez właściwego ministra, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.

2.    Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki posiada następujące uprawnienia:
    
       1)    prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do reprezentacji Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych], 
   
       2)    prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
    
       3)    prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: 
   
              a)    sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), 
   
              b)    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,
    
          c)    sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej)
   
              d)    sprawozdania Rady Nadzorczej,
    
              e)    wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
    
      4)    prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.

 

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-08-19 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-08-19 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-08-19 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2018-09-27 Natalia Cebula Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-08-18 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-08 Katarzyna Witt Publikacja
2017-05-08 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2017-05-02 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-02 Katarzyna Witt Edycja
2017-04-20 Katarzyna Witt Edycja
2017-04-20 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-07-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-04-13 Katarzyna Witt Edycja
2016-04-13 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-07 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-11-30 Katarzyna Witt Edycja
2015-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2014-12-16 Katarzyna Witt Edycja
2014-07-17 Katarzyna Witt Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Bożena Dubicka Publikacja
2014-06-05 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-06-05 Bożena Dubicka Publikacja
2014-06-05 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Publikacja
2014-05-12 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-08 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-01 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2012-10-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-23 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-23 Bożena Dubicka Edycja
2012-04-18 Bożena Dubicka Edycja
2010-06-22 Bożena Dubicka Edycja
2010-06-22 Bożena Dubicka Edycja
2010-06-22 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-03 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-01-06 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-09 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-09 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-01-17 Bożena Dubicka Publikacja