Energa SA posiada osobowość prawną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy z dnia 8 stycznia 2007 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000271591. Energa SA działa, w szczególności, na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz. 505)

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2170),

3) Zarządzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi z dnia 19 października 2005 roku

4) statutu spółki

5) innych obowiązujących przepisów prawa.  

(Na podstawie: STATUT - I POSTANOWIENIA OGÓLNE - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 20 maja 2020 roku.) 

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Energa Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Energa SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2

Siedzibą spółki jest: Gdańsk

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może otwierać i prowadzić, oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

(Na podstawie : Statut - IV  PRAWA I OBOWIAZKI AKCJONARIUSZA -  Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA w dniu  21 grudnia 2009r., ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 27 czerwca 2018 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 18 września 2018 roku.)

§ 10

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez właściwego ministra, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.

2. Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki posiada następujące uprawnienia:

1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do reprezentacji Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych], 
2) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: 
   
a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), 
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy, 
c) sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej)
d) sprawozdania Rady Nadzorczej,
e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
    
4) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-05-12 14:12
2020-05-12 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2019-11-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja