Energa SA posiada osobowość prawną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy z dnia 8 stycznia 2007 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000271591. Energa SA działa, w szczególności, na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz. 505)

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2170),

3) Zarządzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi z dnia 19 października 2005 roku

4) statutu spółki

5) innych obowiązujących przepisów prawa.  

(Na podstawie: STATUT - I POSTANOWIENIA OGÓLNE - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku zarejestrowany w KRS w dniu 15 czerwca 2022 roku) 

§ 1 

  1. Spółka działa pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna.
  2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Spółce, rozumie się przez to spółkę, o której mowa w ust. 1 powyżej.
  3. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego

§ 2

Siedzibą spółki jest: Gdańsk

§ 3

  1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo.
  3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 10

Organami Spółki są:

  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza
  • Walne Zgromadzenie.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-03-15 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-03-15 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-03-15 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-07-05 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-07-05 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-07-05 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-01-20 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-01-20 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-01-20 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-09-26 Grzegorz Irczuk Edycja