Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członek Zarządu Energa Serwis Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska Członków Zarządu Energa Serwis Sp. z o.o.


Energa Serwis Sp. z o.o.
ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:
1. CZŁONEK ZARZĄDU
2. CZŁONEK ZARZĄDU
Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1. Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
3. Oświadczenia o:
• korzystaniu z pełni praw publicznych,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
• spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”


II. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

1. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty, za wyjątkiem informacji z KRK, potwierdzające:
• posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
• posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
• dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
• oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
2. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
• pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

1. Wiedza z zakresu działalności spółki.
2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
5. Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.
6. Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

IV. Tryb postępowania

1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 roku do godziny 14.00 na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.
3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. „nie otwierać”.
4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 10 września 2020 r.
5. Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
6. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję Kwalifikacyjną.
7. Osoby, które zostały dopuszczone do II etapu postępowania i brały udział w rozmowach z Komisją Kwalifikacyjną w dniu 24 sierpnia 2020 r. będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o powołaniu na stanowiska członków Zarządu Spółki ENERGA Serwis sp. z o.o.
8. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
9. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
10. Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
11. Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-08-28

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-08-28 11:10
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja