Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenia o przedłużeniu terminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ogłasza
przedłużenie terminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

WICEPREZES ZARZĄDU

Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1. Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
3. Oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

II. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem(za wyjątkiem zaświadczenia z KRK) przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
f) oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

2. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające.
3. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1. Wiedza z zakresu działalności spółki.
2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
5. Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.
6. Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

IV. Tryb postępowania
1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września roku do godziny 14.00 na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.
3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA „nie otwierać”.
4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 21 września 2020r
5. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
6. Osoby, które zostały dopuszczone do II etapu postępowania i brały udział w rozmowach z Radą Nadzorczą w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz 16 września 2020r będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o powołaniu na Wiceprezesa Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
7. Godziny rozmów z poszczególnymi kandydatami będą ustalane telefonicznie.
8. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
9. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
10. Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
11. Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-09-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-09-17 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-09-17 09:04
2020-09-17 Katarzyna Witt Edycja
2020-09-17 Katarzyna Witt Edycja
2020-09-17 Katarzyna Witt Edycja