Kompetencje Walnego Zgromadzenia reguluje Statut Energa SA (§ 24 - § 27).

(Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 20 maja 2020 roku.) 

§ 24

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 

       1) z własnej inicjatywy,

       2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 

       3) na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,

       4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, przy czym uprawnienie to przysługuje, dopóki Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.    

§ 25

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 

2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym, a jego zapis w formie audio lub wideo, jest umieszczany na stronie internetowej Spółki po zakończeniu obrad. 

3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczególne zasady działania tego organu.    

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i niniejszym Statucie, wymagają: 

1) zawarcie przez Spółkę  umowy kredytu, pozyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

2) nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 

3) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, 

4) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia,

3. W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej w każdej z tych spraw.    

§ 27

1.    Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.     

2.    Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania. 

3.    Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu: 

       1)    przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub

       2)    przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub 

       3)    przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub 

       4)    przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.

4.    W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości. 

5.    Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.

6.    Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. 

7.    Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.    

8.    Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:         

1)    wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju,

      2)    zmiany uprzywilejowania akcji,

      3)    połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę, 

      4)    podziału spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,    

      5)    rozwiązania spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę, 

      6)    przekształcenia Spółki, 

      7)    obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.     

9.    Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja