Kompetencje Walnego Zgromadzenia reguluje Statut Energa SA (§ 25 - § 28).

(Na podstawie: STATUT IV ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku zarejestrowany w KRS w dniu 15 czerwca 2022 roku.)

§ 25

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
3) na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 369 § 52 Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie.

§ 26

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym, a jego zapis w formie audio lub wideo, jest umieszczany na stronie internetowej Spółki po zakończeniu obrad.

3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczególne zasady działania tego organu.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i niniejszym Statucie, wymagają:

1) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
2) nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
3) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 poniżej,
4) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
5) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7) podejmowanie decyzji co do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz w przypadku jego przyznania – określenie jego wysokości i zasad wynagradzania,
8) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
11) przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej w każdej z tych spraw.

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:

1) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju,
2) zmiany uprzywilejowania akcji,
3) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę,
4) podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,
5) rozwiązania Spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę,
6) przekształcenia Spółki,
7) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem,
wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę

 

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-06-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-07-22 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-07-23 Katarzyna Witt Edycja
2020-07-23 Katarzyna Witt Edycja
2020-06-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja