W skład Zarządu Energi SA wchodzi: 


Michał Perlik wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu; p.o. prezesa Zarządu Energi SA
Roman Szyszko wiceprezes Zarządu 
Sławomir Staszak wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu Energi SA wykonują swoje obowiązki w siedzibie spółki, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

 Kompetencje zarządu reguluje Statut Energa SA (§ 11 - § 15).

(Na podstawie: STATUT IV ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku zarejestrowany w KRS w dniu 15 czerwca 2022 roku)  

§ 11
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
  2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu.
  4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
  6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Zarządu.
  7. Tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu, jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, określa szczegółowo Regulamin Zarządu, sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Każda zmiana Regulaminu Zarządu nabiera mocy obowiązującej z chwilą jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
§ 12

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes i opcjonalnie jeden lub kilku Wiceprezesów.

2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 31 maja
2019 roku. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji.

3. Członkiem Zarządu może być osoba, która każdorazowo spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

5. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4 powyże

 § 13

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Rada Nadzorcza powołuje członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.

4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

5. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

6. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich może powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu.

7. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, rezygnacja jest skuteczna wobec Spółki, o ile złożona została w formie pisemnej, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Członek Zarządu powinien powiadomić o rezygnacji co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

8. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, zastosowanie ma art. 369 § 51 i § 52 Kodeksu spółek handlowych.

9. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub ustania stanu zawieszenia dotychczasowego Prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 11 ust. 4 powyżej, wykonuje osoba, której Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 14

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku wieloosobowego Zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku jednoosobowego Zarządu, upoważniony jest wyłącznie członek Zarządu.

3. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu 

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-04-22 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-03-26 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-03-26 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-03-26 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-01 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-03-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-02-17 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-02-17 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-12-13 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-09-01 Grzegorz Irczuk Edycja