W skład Zarządu Energi SA wchodzą:

- Jacek Goliński Prezes Zarządu Energa SA,
Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji
- Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Operacyjnych
- Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Finansowych

 

Wszyscy członkowie Zarządu Energi SA wykonują swoje obowiązki w siedzibie spółki, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

 

Kompetencje zarządu reguluje Statut Energa SA (§ 12 - § 16).

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub statutu spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki i Regulaminu Zarządu Energa SA.

(Na podstawie: STATUT V ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 25 czerwca 2019 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 13 sierpnia 2019 roku.) 

§ 12

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.    

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.    

§ 14

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
    
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
    
3. Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki:
    
1) sprawy dotyczące:     

a) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla,
b) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu,
c)nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,    
d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

2) pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu,

3) przyjęcie regulaminu Zarządu,

4) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 

5) utworzenie i likwidacja oddziału,

6) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego,  

7) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej, 

8) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,

9) sprawy o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia

10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów,

11) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad,

12) przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

13) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału,

14) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie,

15) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki,

16) unieważnienie dokumentu akcji.  
   
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
    
5. Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 
   
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu.

§ 15

1. Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.  
  
3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
    
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,   
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,  
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 
   
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 
   
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.    

§ 16

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
   
2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 
   
3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.  
  
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
    
5. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 15 ust. 3 i 4. 
   
6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.  
  
7. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
    
8. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 
   
9. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa. 
   
10. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Jeśli w wyniku rezygnacji Członka Zarzadu żaden mandat w Zarządzie nie był obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnacje  Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. 

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-03-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-03-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-03-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-03-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-02-07 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-17 Katarzyna Witt Edycja
2020-01-17 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-17 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-17 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-07-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-07-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Publikacja
2019-06-03 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-31 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-31 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-12 Eliza Lemka Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2018-08-01 Natalia Cebula Edycja
2018-07-05 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-03-07 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-16 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-23 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-21 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-01-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2015-05-18 Bożena Dubicka Publikacja
2015-05-18 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2015-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2015-04-30 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Publikacja
2014-04-15 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2013-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2013-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-11 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-11 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-11 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-03-26 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-24 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-24 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-04-18 Bożena Dubicka Edycja
2011-03-08 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2008-03-12 Bożena Dubicka Edycja
2008-03-05 Bożena Dubicka Edycja
2008-03-05 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-19 Bożena Dubicka Publikacja