W skład Zarządu Energi SA wchodzą:

Jacek Goliński Prezes Zarządu Energi SA,
Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Iwona Waksmundzka-Olejniczak Wiceprezes Zarządu Energi SA ds.Korporacyjnych

Wszyscy członkowie Zarządu Energi SA wykonują swoje obowiązki w siedzibie spółki, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

 Kompetencje zarządu reguluje Statut Energa SA (§ 12 - § 16).

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub statutu spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki i Regulaminu Zarządu Energa SA.

(Na podstawie: STATUT V ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 20 maja 2020 roku.) 

§ 12

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.    

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.    

§ 14

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
    
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
    
3. Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki:
    
1) sprawy dotyczące:     

a) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla,
b) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu,
c)nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,    
d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

2) pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu,

3) przyjęcie regulaminu Zarządu,

4) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 

5) utworzenie i likwidacja oddziału,

6) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego,  

7) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej, 

8) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,

9) sprawy o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia

10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów,

11) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad,

12) przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

13) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału,

14) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie,

15) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki,

16) unieważnienie dokumentu akcji.  
   
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
    
5. Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 
   
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu.

§ 15

1. Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.  
  
3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
    
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,   
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,  
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 
   
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 
   
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.    

§ 16

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
   
2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 
   
3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.  
  
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
    
5. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 15 ust. 3 i 4. 
   
6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.  
  
7. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
    
8. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 
   
9. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa. 
   
10. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Jeśli w wyniku rezygnacji Członka Zarzadu żaden mandat w Zarządzie nie był obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnacje  Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. 

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-08 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-08 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-08 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-05 Katarzyna Witt Edycja
2020-03-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-03-16 Katarzyna Witt Edycja