Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Zarząd

W skład Zarządu Energi SA wchodzą:

Alicja Barbara Klimiuk - p.o. Prezesa Zarządu Energi SA

Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 

Wszyscy  członkowie Zarządu  Energi SA wykonują swoje obowiązki w siedzibie spółki, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

 

Kompetencje zarządu reguluje Statut ENERGA SA (§ 12 - § 16).

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub statutu spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki i Regulaminu Zarządu Energa SA.

(Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI pkt. A. ZARZĄD SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w dniu 21 grudnia 2009r.- ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 26 czerwca 2017 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 6 października 2017 roku.)

§ 12

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.    

§ 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.    

§ 14

1.    Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
    
2.    Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
    
3.    Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki:
    
       1)    sprawy dotyczące:     
              a)    udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla,    
              b)    dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu,    
              c)    nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,     
              d)    zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 
   
       2)    pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu,
    
       3)    przyjęcie regulaminu Zarządu,
    
       4)    przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
    
       5)    utworzenie i likwidacja oddziału,
    
       6)    udzielenie pełnomocnictwa ogólnego,
    
       7)    przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej, 
    
       8)    ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,
    
       9)    sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia,
    
      10)    określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów,
    
      11)    zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad,
    
      12)    przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
    
      13)    uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału, 
    
      14)    objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie,
    
      15)    obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki,
    
      16)    unieważnienie dokumentu akcji.  
   
4.    Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
    
5.    Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 
   
6.    Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu.

§ 15

1.    Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów.

2.    Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.  
  
3.    Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
    
       1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
    
       2)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,  
  
       3)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
    
       4)    spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 
   
4.    Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 
   
       1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    
       2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
    
       3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    
       4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 
   
       5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.    

§ 16

1.    Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
   
2.    Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 
   
3.    Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.  
  
4.    Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
    
5.    Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 15 ust. 3 i 4. 
   
6.    Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.  
  
7.    Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym. 
   
8.    Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
    
9.    Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 
   
10.    Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa. 
   
11.    Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2018-08-01 Natalia Cebula Edycja
2018-07-05 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-03-07 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-16 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-23 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-21 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-01-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2015-05-18 Bożena Dubicka Publikacja
2015-05-18 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2015-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2015-04-30 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Publikacja
2014-04-15 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2013-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2013-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-11 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-11 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-11 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-03-26 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-24 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-24 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-04-18 Bożena Dubicka Edycja
2011-03-08 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2008-03-12 Bożena Dubicka Edycja
2008-03-05 Bożena Dubicka Edycja
2008-03-05 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-19 Bożena Dubicka Publikacja