Struktura kapitału zakładowego Energa SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4 521 612 884,88 zł i dzieli się na 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są akcje:

  1. serii AA w liczbie 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od Nr AA 00000001 do Nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi,
  2. serii BB w liczbie 144 928 000 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od Nr BB 00000001 do Nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Akcje  Spółki według serii i rodzajów                                               

Seria

Rodzaj akcji

Akcje

(%)

Głosy

(%)

AA

zwykłe na okaziciela

269 139 114

65,00

269 139 114

48,15

BB

imienne uprzywilejowane*

144 928 000

35,00

289 856 000

51,85

RAZEM

 

414 067 114

100,00

558 995 114

100,00

* Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Aktualna struktura akcjonariatu Energa SA oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu

Nazwa akcjonariusza

Akcje

(%)

Głosy

(%)

ORLEN S.A.*

376 488 640

90,92

521 416 640

93,28

pozostali

37 578 474

9,08

37 578 474

6,72

RAZEM

414 067 114

100,00

558 995 114

100,00

* ORLEN S.A. posiada 144 928 000 akcji imiennych serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2014-02-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-04-03 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-19 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-01-17 Maksymilian Ziara Edycja
2020-01-17 Maksymilian Ziara Edycja
2020-01-17 Maksymilian Ziara Edycja
2020-01-17 Maksymilian Ziara Edycja
2020-01-17 Maksymilian Ziara Edycja
2019-11-15 Katarzyna Witt Edycja