(Na podstawie: STATUT - II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku zarejestrowany w KRS w dniu 15 czerwca 2022 roku) 

§ 5

 1. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:
  1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  2. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),
  3. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),
  4. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),
  5. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
  6. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
  7. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1), 
  8. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
  9. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
  10. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5), 
  11. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z), 
  12. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z), 
  13. Zakwaterowanie (55),
  14. Działalność usługowa z wyżywieniem (56),
  15. Telekomunikacja (61),
  16. Działalność z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),
  17. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),
  18. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),  
  19. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), 
  20. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem i funduszy emerytalnych (64.9), 
  21. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem i funduszów emerytalnych (66.1),  
  22. Działalność z obsługą rynku nieruchomości (68), 
  23. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  24. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 
  25. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  26. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 
  27. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z), 
  28. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 
  29. Działalność z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), 
  30. Pozostała działalność z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  31. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
  32. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
  33. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
  34. Działalność usługowa z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),   
  35. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1).   
 2. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
 4. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1 powyżej.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-06-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-07-22 Katarzyna Witt Edycja
2021-07-22 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-20 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-01-17 Maksymilian Ziara Edycja