Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Organizacja spółki

Obowiązujący od 20 października 2018 roku Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki Energa SA został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 1296/V/2018 z dnia 15 października 2018 roku oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 października 2018 roku nr 96/V/2018.

Regulamin Organizacyjny Spółki Energa SA określa podstawy prawne funkcjonowania spółki, definiuje zasady organizacji, określa cele i przedmiot działania a w szczególności określa:

1) zasady zarządzania spółką,

2) strukturę organizacyjną spółki,

3) zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności stanowisk kierowniczych i wykonawczych, 

4) cele i zadania poszczególnych Departamentów/Biur.

 

(Na podstawie Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa spółki Energa SA – Rozdział I Ogólne Zasady Regulujące Organizację Spółki )

§ 1

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

1. Energa SA działa na podstawie:

1)         Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1577 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2)         Statutu Spółki;

3)         Ładu Organizacyjnego Grupy Energa;

4)         Regulaminu Zarządu;

5)         Regulaminu Rady Nadzorczej;

6)         Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

7)         Regulaminu Organizacyjnego;

8)         innych wewnętrznych uregulowań Spółki

2. W Spółce obowiązują następujące zasady funkcjonowania:

1)         ciągłości kierowania: w przypadku nieobecności pracownika szczebla kierowniczego wymagane jest przekazanie osobom wskazanym do zastępstwa praw do podejmowania decyzji wraz z odpowiedzialnością. W przypadku nieobecności pracownika szczebla niekierowniczego wymagane jest przekazanie innym osobom w Komórce Organizacyjnej wiedzy o stanie realizowanych Zadań;

2)         delegowania uprawnień: pracownicy szczebla kierowniczego mogą delegować część swoich uprawnień podległym pracownikom. Delegacja uprawnień polega na upoważnieniu podwładnego do podejmowania decyzji w ustalonych sprawach, należących do kompetencji delegującego. Delegacja nie wyłącza  odpowiedzialności delegującego za skutki decyzji podjętych z upoważnienia przez podwładnego i może być w każdej chwili odwołana;

3)         współpracy poziomej: wszystkie Komórki Organizacyjne zobowiązane są do ścisłej i bezpośredniej współpracy w ramach realizowanych Zadań. W przypadku realizacji Zadań angażujących pracowników kilku Komórek Organizacyjnych, odpowiedzialnym za realizację Zadań jest inicjujący Zadanie;

4)         podporządkowania służbowego: pracownik otrzymuje polecenie służbowe od bezpośredniego przełożonego, przed którym odpowiada za jego wykonanie. Pracownik, który otrzymał polecenie od przełożonego wyższego stopnia, powinien polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym bezpośredniego przełożonego;

5)         dualizmu realizacji Zadań: każdy pracownik, biorący udział w Zespołach w zakresie realizowanych Zadań podlega, odpowiednio do realizowanych spraw, różnym przełożonym, przy czym bezpośredni przełożony (hierarchiczny), podejmując decyzje operacyjne musi brać pod uwagę fakt zaangażowania pracownika w prace Zespołu. Zakres zaangażowania winien być uzgodniony pomiędzy kierującym danym Zespołem, a bezpośrednim przełożonym. 

 § 2

ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ

1. Energa SA jest spółką dominującą w Grupie Energa.

2. Rolę Energa SA w Grupie Energa określa Ład Organizacyjny Grupy Energa. Zadania poszczególnych Komórek Organizacyjnych określone Regulaminem Organizacyjnym są spójne z zapisami Ładu Organizacyjnego Grupy Energa.

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki:

1)         tryb działania oraz kompetencje Zarządu Spółki określa Statut i wydany na jego podstawie Regulamin Zarządu Spółki. Sprawy nieokreślone w Regulaminie Zarządu Spółki, a dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania Zarządu, określają każdorazowo Uchwały Zarządu;

2)         poszczególni Członkowie Zarządu, w ramach wewnętrznego przyporządkowania, pełnią Nadzór nad określonymi obszarami merytorycznymi Spółki. Przyporządkowanie obszarów do poszczególnych Członków Zarządu każdorazowo określa Uchwała;

3)         w ramach sprawowania Nadzoru nad Grupą Energa, Zarząd Energa SA - jako Spółki będącej jedynym wspólnikiem i akcjonariuszem wybranych Spółek Grupy - decyduje w formie Uchwały o sposobie głosowania na Walnych  Zgromadzeniach lub Zgromadzeniach Wspólników tych spółek;

4)         sprawy wymagające decyzji Zarządu Spółki, kierowane na posiedzenie Zarządu Spółki przez Departamenty lub Biura, powinny być przedkładane do Biura Zarządu. Sposób kierowania spraw na posiedzenie Zarządu określa odrębny dokument;

5)         udzielanie i odwołanie prokury i pełnomocnictw regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 § 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI  

1. Zarządzanie Spółką realizowane jest za pośrednictwem Departamentów i Biur, realizujących wyznaczone przez Zarząd Spółki Zadania i cele.

2. Departamentami i Biurami kierują Dyrektorzy oraz ich zastępcy.

3. W Departamentach i Biurach oprócz Dyrektora Departamentu i Biura może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora. Decyzja o utworzeniu takiego stanowiska należy do kompetencji Zarządu Spółki. 
W przypadku wprowadzenia takiego stanowiska prawa i obowiązki mające zastosowanie do Dyrektorów stosuje się odpowiednio do ich zastępców.

4. W Departamentach i Biurach w zależności od potrzeb, zakresu działania, charakteru realizowanych Zadań, mogą być tworzone Wydziały.

5. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja Departamentu lub Biura następuje w trybie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

6. Struktura organizacyjna na poziomie Departamentów i Biur, przedstawiona w formie graficznej, stanowi Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

7. Utworzenie, likwidacja i przekształcenie Wydziału należy do kompetencji Zarządu Spółki i nie wymaga zmiany Regulaminu Organizacyjneg

8. Szczegółowe Zadania poszczególnych Komórek Organizacyjnych mogą określić Dyrektorzy Departamentów i Biur, co podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki Uchwałą

9. Służba BHP podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. sposób funkcjonowania służby BHP i PPOŻ określa odrębna Uchwała Zarządu Spółki.

10. W celu realizacji niestandardowych Zadań przekraczających kompetencje poszczególnych Departamentów lub Biur w Spółce mogą być powoływane Zespoły. Utworzenie lub likwidacja Zespołu następuje na podstawie Uchwały Zarządu Spółki. W Uchwale wskazuje się: 

1)         zakres Zadań Zespołu,
2)         zakres środków niezbędnych do realizacji Zadań Zespołu,
3)         przewodniczącego Zespołu, który odpowiada za organizację pracy w Zespole i realizację wyznaczonych Zadań;

11. Zarząd Uchwałą może powołać pełnomocnika Zarządu w celu realizowania określonych Zadań, w szczególności Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Zgodności.      

 

§ 4

REGULACJE WEWNĘTRZNE W SPÓŁCE 

1. W Spółce mogą obowiązywać następujące regulacje wewnętrzne: Regulaminy, Polityki, Zasady oraz Instrukcje.

2. Regulacje wewnętrzne w Spółce są opracowywane przez właściwe Komórki Organizacyjne i przyjmowane przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może delegować uprawnienie do przyjmowania Instrukcji, Polityk lub Zasad właściwemu Dyrektorowi Departamentu lub Biura lub Dyrektorowi Biura Zarządu. 

3. Szczegółowe zasady opracowywania i wydawania regulacji wewnętrznych mogą określać odrębne regulacje.

4. W przypadku przyjęcia Instrukcji, Polityki lub Zasad w ramach delegowania uprawnień, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Dyrektor Departamentu lub Biura, działając w ramach takiej delegacji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Biura Zarządu o przyjęciu, w tym zmianie Instrukcji, Polityki lub Zasad dla celów ich publikacji.

 § 5

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ 

1. Wszelkie oświadczenia woli są składane zgodnie z zasadą reprezentacji lub przez osoby do tego upoważnione na podstawie obowiązujących pełnomocnictw.

2. W braku odmiennego polecenia wydanego przez Członka Zarządu wobec podległych mu funkcjonalnie Komórek Organizacyjnych lub przez Zarząd Spółki w formie Uchwały, wszelkie oświadczenia wiedzy są składane przez Dyrektorów Departamentów oraz Biur posiadających stosowną wiedzę. 

3. Dyrektor może delegować uprawnienie do składania oświadczeń wiedzy.

4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, o ile nie zostaną powierzone pełnomocnikowi, w imieniu Spółki dokonuje dwóch Członków Zarządu łącznie.

5. Wszelkie oświadczenia składane w stosunkach wewnętrznych w Spółce, takie jak zatwierdzenia płatności są składane zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2018-10-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-10-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-10-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-10-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-10-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-10-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-04-23 Natalia Cebula Edycja
2018-02-26 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-26 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-01-31 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-09-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-11 Katarzyna Witt Edycja
2017-04-20 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-19 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-18 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-05-20 Katarzyna Witt Publikacja
2015-08-27 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-06-05 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-13 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-13 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-13 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-13 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-13 Bożena Dubicka Publikacja
2014-05-12 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Publikacja
2014-05-12 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Publikacja
2014-05-12 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Publikacja
2014-05-12 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-05-12 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-12 Bożena Dubicka Publikacja
2014-04-15 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2014-04-15 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-08 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-08 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-01 Bożena Dubicka Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-19 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2009-05-11 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-12 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-09 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-09 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-09 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2009-01-06 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-06 Bożena Dubicka Edycja
2009-01-06 Bożena Dubicka Edycja
2008-10-14 Bożena Dubicka Edycja
2008-05-05 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2008-01-17 Bożena Dubicka Publikacja