Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Rada nadzorcza


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Energa SA we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Terlikowska - Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Szczepaniec i Pan Andrzej Powałowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki. 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują: 

- Komitet Audytu w składzie: Zbigniew Wtulich, Marek Szczepaniec, Andrzej Powałowski, 

- Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie: Paula Ziemiecka-Księżak, Zbigniew Wtulich, Agnieszka Terlikowska - Kulesza. 

 

Kompetencje Rady Nadzorczej reguluje Statut Energa SA (§ 17 - § 23b).

( Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI pkt.B - RADA NADZORCZA -  Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu   21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA  z dnia 26 czerwca 2017 r., zarejestrowanymi w KRS  dniu 6 października 2017 r.)

§ 17

1.    Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)    ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty, 

2)    składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,

3)    sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje,

4)    sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym,

5)    sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

6)    rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

7)    wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

8)    określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, 

9)    zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, 

10)    zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej,  

11)    uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 

12)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

13)    zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

14)    zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,

15)    udzielanie Zarządowi zgody na: 

a)    nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 40 000 000 złotych,    

b)    rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 40 000 000 złotych,    

c)    zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem typowych umów, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,    

d)    zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych,    

e)    wystawianie weksli o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych,,    

f)    zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,    

g)    wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,    

h)    objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje na rynku regulowanym,    

i)    zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych oraz określenie warunków i trybu ich zbywania, z wyłączeniem:    

-    zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,    

-    zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,    

-    zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,    

j)    przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50 000 000  EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5 000 000 Euro – w rozumieniu prawa energetycznego – realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,    

k)    zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (publice relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,    

l)    zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (publice relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. k,    

m)    zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (publice relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 

16)    ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

17)    delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został delegowany,

18)    udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

19)    udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,    

20)    określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach: 

a)    zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,     

b)    zawierania umów kredytu, pożyczki,     

c)    ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku,

d)    zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,

21)    określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 20 000 000 złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, w sprawach:

a)    zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych,    

b)    udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych,    

c)    zmiany statutu lub umowy spółki,    

d)    podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,    

e)    połączenia, podziału lub przekształcenia spółki,     

f)    zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce,    

g)    zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza 40 000 000 złotych,     

h)    emisji obligacji,     

i)    rozwiązania i likwidacji spółki,    

j)    dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO w rozumieniu Prawa Energetycznego. 

2.    Zarząd Spółki jest zobowiązany: 

1)    przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. j, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu, 

2)    przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. j,    

3)    przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO, 

4)    przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarzadzaniem,

5)    sporządzić przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,

6)    w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkrecji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.    

§ 18

1.    Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków.

2.    Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

3.    Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 33, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, według następujących zasad:

1)    w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków Rady Nadzorczej plus jednego członka Rady Nadzorczej;

2)    w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa; i następnie (b) zaokrąglonej w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej, tak aby uprawniony akcjonariusz posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów,

3)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, o którym mowa w § 33, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia. 

4.    Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

5.    W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa - jedynie osoby, które spełniają wymogi określone w art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.    

6.    W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, niepochodzących spośród osób powołanych przez Skarb Państwa lub akcjonariusza, o którym mowa w § 33, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, określone w § 23b ust. 2. 

7.    Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji dowolnemu Członkowi Zarządu Spółki lub prokurentowi. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Rady Nadzorczej informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.    

§ 19

1.    Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 33, przysługuje uprawnienie osobiste do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje 

w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

2.    Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji. 

3.    Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. 

4.    Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej są składane wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.    

§ 20

1.    Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące. 

2.    Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

3.    Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 

4.    Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.    

§ 21

1.    Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, zapewniając jednocześnie niezwłoczne poinformowanie członków Rady o przyspieszonym terminie posiedzenia przy pomocy stosownych środków komunikacji. 

2.    W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz porządek obrad.     

§ 22

1.    Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

2.    Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany. 

3.    Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 

4.    Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

5.    Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się. 

6.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail), wideokonferencji lub telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

7.    Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.    

§ 23

1.    Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2.    Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. 

3.    Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. 

4.    Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. 

5.    Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. 

6.    Spółka, na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, może ubezpieczyć Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej.     

§ 23a

1.    W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu. 

2.    Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne.     

§ 23b

1.    Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

2.    W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). 

3.    Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.  

4.    Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 powyżej, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jak i w sytuacji, gdy co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący uzupełnienia lub zmian składu Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań Statutu, Rada Nadzorcza i jej członkowie działają w składzie dotychczasowym i zachowują zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-03-13 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-05 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-01-08 Katarzyna Witt Edycja
2016-01-08 Katarzyna Witt Edycja
2016-01-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-10-02 Bożena Dubicka Edycja
2015-08-20 Bożena Dubicka Edycja
2015-08-20 Bożena Dubicka Edycja
2015-05-18 Bożena Dubicka Publikacja
2015-05-18 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-07-01 Bożena Dubicka Edycja
2014-06-09 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2013-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-08 Katarzyna Witt Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2013-01-24 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-08-29 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-04-18 Bożena Dubicka Edycja
2012-03-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-03-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-03-26 Bożena Dubicka Edycja
2011-11-17 Bożena Dubicka Edycja
2011-03-16 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2008-08-27 Bożena Dubicka Edycja
2008-07-16 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-25 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-19 Bożena Dubicka Publikacja