Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenia o przedłużeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

 

Rada Nadzorcza
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ogłasza
przedłużenie terminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
WICEPREZES ZARZĄDU
Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1. Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
3. Oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

II. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem(za wyjątkiem zaświadczenia z KRK) przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
f) oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

2. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające.
3. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1. Wiedza z zakresu działalności spółki.
2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
5. Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.
6. Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

IV. Tryb postępowania
1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 roku do godziny 14.00 na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.
3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA. „nie otwierać”.
4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 10 września 2020 r.
5. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
6. Osoby, które zostały dopuszczone do II etapu postępowania i brały udział w rozmowach z Radą Nadzorczą w dniu 26 sierpnia 2020 r. będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o powołaniu na Wiceprezesa Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
7. Godziny rozmów z poszczególnymi kandydatami będą ustalane telefonicznie.
8. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
9. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
10. Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
11. Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-08-28

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-28 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-08-28 09:03