Komunikaty

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku

Dnia 31 października 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Ochrona Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie wydłużenia terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Ochrona Sp. ...

Spółka ENERGA Ochrona Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa ZarząduSpółki ENERGA Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 12 września 2019 r. podjęło Uchwałę Nr 2 o powołaniu do składu Zarządu Pana Tomasza Brauna i powierzeniu Jemu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ...

3 września 2019 r. nastąpiła zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) spółki, w dziale 1, rubryce 1 – „Dane podmiotu”, w pkt. 3 „Firma, pod którą spółka działa” dokonano zmiany z  „Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna” na „Energa OZE Spółka Akcyjna”. ...

Spółka ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:Wiceprezesa ZarząduSpółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys...

19 sierpnia ze składu Zarządu Spółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. odwołany został Pan Marek Cecerko. ...

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. Uchwałą z dnia 27.06.2019 roku, powołała do zarządu Spółki, od dnia 16.08.2019 roku, Pana Waldemara Bandzul

1 sierpnia br. w KRS zostały wpisane nowe firmy spółek: EOB PGK1 Sp. z o.o. – obecnie CCGT Grudziądz Sp. z o.o. (nastąpiła też zmiana siedziby spółki na Grudziądz) i ENSA PGK8 Sp. z o.o. – obecnie CCGT Gdańsk Sp. z o.o. ...

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enspirion 24 lipca 2019 r. podjęło uchwały o odwołaniu 31 lipca 2019 roku ze składu Zarządu Pana Tomasza Lesiewicza,o powołaniu 1 sierpnia 2019 roku do składu Zarządu na nową trzyletnią kadencję Pana Zbigniewa Prondzińskiego i powierzeniu Jemu funkcji Prezesa Zarządu Spółki