Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: Wiceprezesów Zarządu Energi-Obrotu SA

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SA

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

WICEPREZESÓW ZARZĄDU

Spółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku

 

 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
  • kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
  • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
  • oświadczenia o:
   • korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
   • spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ENERGA-OBRÓT SA dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki ENERGA-OBRÓT SA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
    ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.
 1. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
  • oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
   • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego
    za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej
    na własny rachunek,
   • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
   • informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
  • wiedza z zakresu działalności spółki,
  • doświadczenie zawodowe w danej branży,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  • zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych,
  • znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.
 1. Tryb postępowania
  • zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu,
  • zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 9 marca 2020 roku do godziny 16.00 na adres: Rada Nadzorcza ENERGA-OBRÓT SA, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Sekretariat Zarządu Spółki.
  • zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki ENERGA-OBRÓT SA „nie otwierać”,
  • otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 9 marca 2020 roku, po godz. 18.30,
  • terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie,
  • rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 11 marca 2020 roku w ENERGA-OBRÓT SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk,
  • zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania,
  • postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny,
  • oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2020-03-02

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-03-10 Katarzyna Witt Edycja
2020-03-02 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2020-03-02 10:17
2020-03-02 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-03-02 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-03-02 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-03-02 Grzegorz Irczuk Edycja