Komunikaty

OGŁOSZENIE Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTYDO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE: 1) badania sprawozdań finansowych Energa SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi...

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO   WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. KORPORACYJNYCH   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

  Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie,...

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie,...

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów...

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie,...

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów...

Spółka celowa utworzona w marcu 2020 roku do zarządzania udziałami GK ENERGA w Polskiej Grupie Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach. Spółka powstała w celu minimalizacji ryzyka i zmniejszenia wpływu na wyniki operacyjny ENERGA S.A. Ze względu na brak danych finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe Spółki rekomendowane jest ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego...

  Przedmiot działalności wynikający z koncesji to wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. ...

Energa OZE S.A. pełni rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa OZE koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.: wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach...