Komunikaty

Zarząd Spółki Energa SA informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku otrzymał od spółki PKN ORLEN S.A. zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału...

  ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIEO POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA SA DS. KORPORACYJNYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. ...

Zarząd Energi SA  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 kwietnia 2020 roku, działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, podjęło uchwały o: 1) odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Pana Marka Szczepańca, 2) powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Pana Trajana Szuladzińskiego. ...

Zarząd Energi SA informuje, że Minister Aktywów Państwowych złożył oświadczenie o odwołaniu z dniem 21 kwietnia 2020 roku z Rady Nadzorczej Spółki Pana Trajana Szuladzińskiego. Więcej w Raporcie bieżącym nr 29/2020 ...

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku nowej III kadencji 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy i obowiązek informacyjny, zgodne ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do...

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku nowej III kadencji 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy i obowiązek informacyjny, zgodne ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona...

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZES ZARZĄDU Spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Spółka ENERGA Ochrona Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Ochrona Sp. z o.o.

W dniu 1 kwietnia 2020 r., uchwałą Zarządu spółki Energa OZE odwołano prokurę Panu Zenonowi Żyndzie. ...

31 marca 2020r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enspirion Sp. z o.o. podjęło Uchwałę  o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Prondzińskiego ...