Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Energi Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. 

ogłasza

wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU

Spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce

 

  1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
3) deklarację niezależności (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia);
4) oświadczenia o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.

 

  1. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

1) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające

a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

 

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

  1. Tryb postępowania

1) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2) Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 20 maja 2024 roku do godziny 14:00 na adres: Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg
3) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. „nie otwierać”.
4) Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 21 maja 2024 roku.
5) Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
6) Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
7) Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
8) Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2024-05-13

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-05-13 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-05-13 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2024-05-13 13:54