Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa MFW 2 sp. z o.o.

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,

2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,

3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,

4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,

5) funkcjonuje krócej niż rok,

6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki ENERGA MFW 2 Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4 ust. 3 pkt 5 Ustawy, uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, które zostały opisane w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Utworzenie spółki celowej o nazwie ENERGA MFW 2 Sp. z o.o. realizowane jest na potrzeby pozyskiwania koncesji PSzW (pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp konstrukcji i urządzeń) oraz przyszłej realizacji projektów MFW.

Zgodnie z praktyką rynkową na cele pozyskiwania koncesji PSzW (pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp konstrukcji i urządzeń) oraz realizacji projektów morskich farm wiatrowych tworzone są dedykowane spółki celowe. Pozwala to na łatwiejsze zarządzanie posiadanymi w spółce celowej koncesjami, w szczególności zarządzanie projektami, inwestowanie czy zbywanie udziałów.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-09-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-09-26 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-09-26 08:39