Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż - Olsztyn ul. Tracka 2C

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 12/4, obszaru 0.6526 ha, zabudowanej stanowiącymi przedmiot odrębnej własności budynkami: budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 646,07m2 i powierzchni zabudowy 327 m² oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 75 m², położonej w Olsztynie przy ulicy Trackiej 2C, województwo warmińsko-mazurskie.

Cena wywoławcza 271 000,00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wadium 27 100,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 00/100).

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie księga wieczysta nr OL1O/00142876/1.

12

Działka ewidencyjna nr 12/4, na której znajduje się nieruchomość przy ul. Trackiej 2C w Olsztynie, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna”, zatwierdzoną Uchwała nr XXXVII/660/2013 Rady Miasta Olsztyn z dnia 15 maja 2013 r., działka nr 12/4 leży w strefie funkcjonalno- przestrzennej G1, na obszarze usług, przemysłu i składów oraz innej aktywności gospodarczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • Złożenie pisemnej oferty zawierającej:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty, przy czym ofertę należy złożyć według ceny netto + podatek VAT w obowiązującej stawce,
 • podpis Oferenta.
 • Załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem rzeczywistym, formalno-prawnym i technicznym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń.
 • Załączenie do oferty pisemnego oświadczenia w zakresie zwrotu wadium.
 • Załączenie - w przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, względnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze.
 • Załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenia o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS.
 • Wpłacenie kwoty wadium na konto Spółki w Banku PEKAO SA o numerze 91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium, Olsztyn ul. Tracka 2C]”.

Oferty w języku polskim, należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach do dnia 30.09.2021 roku do godz. 1400 na adres Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Olsztynie ul. Tracka 2C - do rąk własnych Izabeli Kowalewskiej”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście w Kancelarii Spółki w jej siedzibie (Olivia Gate IV piętro, pok.432).

Rozstrzygnięcie Przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 31.12.2021 roku.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo:

 • zmiany Regulaminu przetargu do dnia upływu terminu składania ofert,
 • odwołania Przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z udziałem wszystkich lub wybranych Oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu,
 • wydłużenia terminu rozstrzygnięcia Przetargu, nie więcej jednak niż o dalsze 30 dni,
 • zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych:

bip.energa.pl/nieruchomosci

https://energa-cuw.pl/nieruchomosci-ogloszenia

Dodatkowych informacji udziela:

Izabela Kowalewska, M +48 665 616 544, izabela.kowalewska@energa.pl

 

Utworzone przez: Natalia Cebula

Data utworzenia: 2021-07-14

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-10-05 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-08-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-07-15 Natalia Cebula Edycja
2021-07-14 Natalia Cebula Edycja
2021-07-14 Natalia Cebula Publikacja od 2021-07-14 15:02
2021-07-14 Natalia Cebula Edycja
2021-07-14 Natalia Cebula Edycja
2021-07-14 Natalia Cebula Edycja
2021-07-14 Natalia Cebula Edycja
2021-07-14 Natalia Cebula Edycja