Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Żydowie

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 557/39, obręb geodezyjny Żydowo, obszaru 1.4722ha, oraz budynku stanowiącego przedmiot odrębnej własności o łącznej powierzchni zabudowy 690m2, położonego

w Żydowie, gmina Polanów- Obszar Wiejski, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

Właściciel działki: Skarb Państwa

Użytkownik wieczysty działki gruntu i właściciel budynku: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 

Na nieruchomości znajduje się budynek o łącznej powierzchni zabudowy 690,00m2, składający się z trzech części:

 • Budynek hotelowo-mieszkalny: trzykondygnacyjny wykonany w technologii murowanej,

Powierzchnia zabudowy -161,00m2.

Powierzchnia użytkowa -393,00m2.

Kubatura budynku – 1.558,00m3.

 • Hala Sportowa: Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii murowanej,

Powierzchnia zabudowy -414,00m2.

Powierzchnia użytkowa -386,00m2.

Kubatura budynku – 2.023,00m3.

 • Budynek kotłowni z zapleczem socjalnym hali sportowej: jednokondygnacyjny, wykonany w technologii murowanej,

Powierzchnia zabudowy -115,00m2.

Powierzchnia użytkowa -100,60m2.

Kubatura budynku – 377,25m3.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KO1K/00093858/1.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie nr XXIII/119/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., działka nr 557/39, położona w obrębie geodezyjnym Żydowo, oznaczona jest jako „bagna, torfowiska, łąki podmokłe, w części projektowany teren zabudowy o funkcji usługi, kultury, oświaty, sportu, obszary i tereny preferowane dla usług turystycznych, działka znajduje się w Obszarze Chronionym Krajobrazu OChK, oraz na terenie NATURA 2000”.

Cena wywoławcza wynosi - 322.000,00zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wadium - 32.200,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

mapa z obrysem 111

Nabycie nieruchomości rolnej.

 1. Z uwagi na fakt, że zbywana nieruchomość jest nieruchomością rolną zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, co oznacza, iż nabywcą nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
 2. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty zawierającej:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty, przy czym ofertę należy złożyć według ceny netto + podatek VAT w obowiązującej stawce,
 • podpis Oferenta,
 1. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem rzeczywistym, technicznym i formalno-prawnym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń,
 2. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia w zakresie wadium,
 3. załączenie - w przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze,
 4. załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 5. załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenia o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS,
 6. załączenie- w przypadku rolnika indywidualnego- dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ustawy.
 7. wpłacenie kwoty wadium na konto Spółki w Banku PEKAO SA o numerze 91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

Oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Żydowie - do rąk własnych Krystiana Grzybowskiego”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w siedzibie (Olivia Gate, IV piętro pok. 432) w terminie do dnia 30 września 2021 roku do godz.1400.

Rozstrzygnięcie Przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo:

 1. zmiany Regulaminu przetargu do dnia upływu terminu składania ofert,
 2. odwołania Przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z udziałem wszystkich lub wybranych Oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu,
 4. wydłużenia terminu rozstrzygnięcia Przetargu, nie więcej jednak niż o dalsze 30 dni,
 5. zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych:

https://energa-cuw.pl/

https://bip.energa.pl/nieruchomosci

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Grzybowski, tel. kom. +48 885 993 311, krystian.grzybowski@energa.pl

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2021-06-30

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-10-05 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-07-02 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-30 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2021-06-30 08:06
2021-06-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-29 Grzegorz Irczuk Edycja