Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Borowiczkach

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej prawo własności działki ewidencyjnej nr 2568/34, obręb geodezyjny Podolszyce-Borowiczki, obszaru 0,3778ha, położonej

w Borowiczkach, m. Płock, województwo mazowieckie

Właściciel działki: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PL1P/00011524/6.

Zgodnie z Uchwałą nr 133/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki”, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2019 roku poz. 6182, działka o numerze ewidencyjnym 2568/34 (obręb 0001-Podolszyce-Borowiczki) położona w Płocku przy ul. Podgórze zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 77MN dla którego plan ustala: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza wynosi  503.000,00zł netto (słownie: pięćset trzy tysiące złotych 00/100)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wadium 50.300,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100).

przetarg Borowiczki1Zdjęcie na stronę

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty zawierającej:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty, przy czym ofertę należy złożyć według ceny netto + podatek VAT w obowiązującej stawce,
 • podpis Oferenta,
 1. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem rzeczywistym, technicznym i formalno-prawnym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń,
 2. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia w zakresie wadium,
 3. załączenie - w przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze,
 4. załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 5. załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenia o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS,
 6. wpłacenie kwoty wadium na konto Spółki w Banku PEKAO SA o numerze 91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

Oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Płocku - Borowiczki - do rąk własnych Krystiana Grzybowskiego”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w siedzibie (Olivia Gate, IV piętro pok. 432) w terminie do dnia 30 września 2021r roku do godz.1400.

Rozstrzygnięcie Przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2021r.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo:

 1. zmiany Regulaminu przetargu do dnia upływu terminu składania ofert,
 2. odwołania Przetargu,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z udziałem wszystkich lub wybranych Oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu,
 4. wydłużenia terminu rozstrzygnięcia Przetargu, nie więcej jednak niż o dalsze 30 dni,
 5. zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych:

https://energa-cuw.pl/

https://bip.energa.pl/nieruchomosci

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Grzybowski, tel. kom. +48 885 993 311, krystian.grzybowski@energa.pl

Utworzone przez: Krystian Grzybowski

Data utworzenia: 2021-06-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-10-05 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Publikacja od 2021-06-23 13:16
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-23 Katarzyna Witt Edycja