Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Olsztynie

ARCHIWUM


Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony

Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko-mazurskie:

 1. Działki ewidencyjne o numerach: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55, o łącznej powierzchni 15 218 m² (2 864 400,00 zł) wraz z udziałem w wysokości 14/19 w działce 1/57 o powierzchni 4 370 m2 (215 600,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko – mazurskie. [Nieruchomość I].
Olsztyn 1.png

Właściciel: Skarb Państwa.

Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi 
3 080 000,00 zł,

(trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza];

 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Wadium wynosi: 308 000,00 zł (trzysta osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) [Wadium I].

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00079602/7.

 1. Działki ewidencyjne o numerach: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 o łącznej powierzchni 4 653 m² (901 000,00 zł) wraz z udziałem w wysokości 5/19 w działce nr 1/57 (77 000,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko – mazurskie. [Nieruchomość II].
Olsztyn 2.png

Właściciel: Skarb Państwa.

Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi 
978 000,00 zł

(dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza];

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.|||

Wadium wynosi: 97 800,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy) [Wadium II].

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00079602/7.

 

 1. Działki ewidencyjne o numerach: 1/27, 1/28, 1/43, 1/45 o łącznej powierzchni 4 972 m² (883 400,00 zł) wraz z udziałem w wysokości i 4/19 w działce nr 1/57 (61 600,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko - mazurskie [Nieruchomość III].
Olsztyn 3.png

Właściciel: Skarb Państwa.

Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi 
945 000,00 zł

(dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza];

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wadium wynosi: 94 500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) [Wadium III]

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O/00079602/7.

 1. Działki ewidencyjne o numerach: 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55 o łącznej powierzchni 5 593 m² (1 080 000,00 zł) wraz z udziałem w wysokości 5/19 w działce nr 1/57 (77 000,00 zł), położone w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko – mazurskie. [Nieruchomość IV].
Olsztyn 4.png

Właściciel: Skarb Państwa.

Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Cena wywoławcza netto Nieruchomości wynosi 
1 157 000,00 zł

(jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 groszy) [Cena wywoławcza];

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wadium wynosi: 115 700,00 zł (sto piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy) [Wadium IV].

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O/00079602/7.

 

Działki ewidencyjne objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie – miasto Olsztyn uchwalonym uchwałą Rady Miasta Olsztyn nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003r. Zgodnie z tym planem działki oznaczone są jako:

1) Działki nr: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/57 – UT – podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego. Dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi,

2) Działki nr 1/55 – UT – podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego. Dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi, NOp2 - projektowane lokalne przepompownie ścieków sanitarnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty, zawierającej:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty, przy czym ofertę należy złożyć według ceny netto + podatek VAT w obowiązującej stawce,
 • podpis Oferenta;
 1. Załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem rzeczywistym, formalno-prawnym i technicznym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń.
 2. Załączenie do oferty pisemnego oświadczenia w zakresie zwrotu wadium.
 3. Załączenie - w przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, względnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze.
 4. Załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenie o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS.
 6. Wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze 91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia Wadium do oferty:
 7. Wadium I: 308 000,00 zł (trzysta osiem tysięcy złotych 00/100 groszy), z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium I, Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość I]”.
 8. Wadium II: 97 800,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy) z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium II Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość II]”.
 9. Wadium II: 94 500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 groszy), z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium III, Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość III]”.
 10. Wadium IV: 115 700,00 zł (sto piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy), z zaznaczeniem w treści przelewu:„[Wadium IV, Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego, Nieruchomość IV]”.

Oferty w języku polskim, należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 31 maja 2021 roku do godz. 14:00 na adres Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Olsztyn ul. Kalinowskiego, Nieruchomość … (należy podać numer nieruchomości, na którą składana jest oferta) – do rąk własnych Izabeli Kowalewskiej”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście w Kancelarii Spółki w jej siedzibie (Olivia Gate IV piętro, pok.432).

 

Pierwszeństwo w wyborze będą miały oferty złożone na Nieruchomość I – obejmującą wszystkie działki. Oferty złożone na Nieruchomość II, III, IV pozostaną nieotwarte w przypadku, kiedy wpłynie oferta na Nieruchomość I.

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo:

-     zmiany Regulaminu przetargu do dnia upływu terminu składania ofert,

-     odwołania Przetargu,

-     prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z udziałem wszystkich lub wybranych Oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu,

-     wydłużenia terminu rozstrzygnięcia Przetargu, nie więcej jednak niż o dalsze 30 dni,

-     zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych:

https://energa-cuw.pl/

https://bip.energa.pl/nieruchomosci

Dodatkowych informacji udziela:

Izabela Kowalewska

Utworzone przez: Izabela Kowalewska

Data utworzenia: 2021-02-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-07-21 Katarzyna Witt Edycja
2021-07-21 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-16 Katarzyna Witt Edycja
2021-06-16 Katarzyna Witt Edycja
2021-02-26 Katarzyna Witt Edycja
2021-02-26 Katarzyna Witt Edycja
2021-02-26 Katarzyna Witt Edycja
2021-02-26 Katarzyna Witt Edycja
2021-02-26 Katarzyna Witt Edycja
2021-02-26 Katarzyna Witt Edycja