Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sopocie przy ulicy Artura Grottgera 7

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 35 obszaru 2402 m2 oraz stanowiącego przedmiot odrębnej własności budynku biurowego o powierzchni zabudowy 1 385 m², powierzchni całkowitej 1761,56 m², położonego

                                               w Sopocie przy ulicy Artura Grottgera 7, województwo pomorskie

Cena wywoławcza:  6 950 000,00 zł netto

Wadium 695.000 zł

Wartość brutto nieruchomości zostanie określona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sopocie Księga Wieczysta nr GD1S/00005134/7.

Działka ewidencyjna nr 35, na której znajduje się nieruchomość przy ul. Grottgera 7 w Sopocie, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonem ulic Armii Krajowej, Sikorskiego, 23 Marca  i Al. Niepodległości w mieście Sopocie - symbol planu C-2/05 (uchwała RM Sopotu XXIII/427/05z dn. 11 lutego 2005r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 21 poz. 441 z 08.03.2005r zmieniona Uchwałą RMS Nr XI/162/2007 z dnia 30 listopada 2007r oraz uchwałą nr XLI/527/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 września 2010r. w zakresie  karty terenu nr 08 ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20 października 2010Nr 128 poz. 2446).

Zgodnie z w/w miejscowym planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 04.U, dla którego ustalono funkcję zabudowy usługowej.

d_Budynek Grottgera 7 SopotSopot plan

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie pisemnej oferty zawierającej:
  • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty,
  • podpis oferenta.
  • załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń.
  • Załączenie - w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, względnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze.
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenie o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS.
  • wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze Rachunek bankowy PEKAO S.A. 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

Oferty w języku polskim, należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.  Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Sopocie ul. A. Grottgera 7 - do rąk własnych Izabeli Kowalewskiej”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w terminie do dnia 04 lutego 2020 roku do godz.15.00

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 04 kwietnia 2020r.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu*, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu**,  zamieszczonym na stronach internetowych:

bip.energa.pl/nieruchomosci 

https://energa-cuw.pl/nieruchomosci-ogloszenia

Dodatkowych informacji udziela:

Izabela Kowalewska, M +48 665 616 544, izabela.kowalewska@energa.pl

 

*W dniu 10 grudnia 2019 uległy zmianie zapisy Regulaminu przetargu.

**W dniu 30 stycznia 2020 uległo zmianie Ogłoszenie o przetargu (zmiana numeru konta wpłat wadium).

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-11-05

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-02-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2020-01-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-12-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-11-05
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-05 Katarzyna Witt Edycja