Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ludwikowie, pow. Stara Biała.

 

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w Ludwikowie, pow. Stara Biała.

 

 1. Ludwikowo, gmina Stara Biała, powiat płocki:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Cena wywoławcza netto

Wadium 10%

 
 

1

7/33

0,4938

PL1P/00082170/5

64 190,00 zł

+4 822,00 zł

69 012,00 zł

6 901,20 zł

 

7/35

0,2879

PL1P/00102261/7

Sprzedaż działki nr 7/33 nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 1/8 części w prawie własności działki gruntu o numerze 7/35 będącą drogą wewnętrzną (cena udziału 4 822,00 zł)

 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Dla obszaru działek nr 7/33 i 7/35  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Ludwikowo gm. Stara Biała, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Stara Biała nr 49/VIII/03 z dnia 23.10.2003r., zgodnie z którym :

- działka nr 7/33 położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej (oznaczone symbolami MN)  oraz częściowo na terenie lasu- obszarze bez prawa zabudowy (oznaczone w planie symbolem LS).

Posiada dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129, z późniejszymi zmianami) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu do następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie, jako działki:  nr 7/33;

- działka nr 7/35 położona jest na terenie dróg dojazdowych (oznaczone w planie symbolem D 1/2).

 

 1. Ludwikowo, gmina Stara Biała, powiat płocki

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Cena wywoławcza netto

Wadium 10%

 
 

1

Dz.36/2 +  udział w wysokości 1/16
w dz. 36/8

0,5227

PL1P/00085108/1

53 316,00 zł  

+2 709,00 zł

56 025,00 zł

5 602,50 zł

 

2

36/8

0,3234

PL1P/00122690/9

Sprzedaż działki 36/2 nastąpi wraz ze sprzedażą udziału  w wysokości 1/16 części w prawie własności gruntu o numerze 36/8, będącej drogą wewnętrzną (cena udziału 2 709,00 zł

 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Dla obszaru działek 36/2 oraz 36/8 nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zaś zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała, uchwalonym przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą nr 197/XXII/17 z dnia 25.05.2017r.:

- działka 36/2 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem MN), częściowo na terenie rolniczym do zalesienia (oznaczone symbolem RZL) oraz częściowo na terenie łąk i pastwisk (oznaczone symbolem PS) z obszarem zagrożonym występowaniem osuwisk, w granicach Otuliny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Posiadaja dostęp do drogi publicznej.

- działka 36/8 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem MN) w granicach Otuliny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (droga wewnętrzna). Dojazd do działki 36/2 zapewniony jest poprzez działkę nr 36/8, stanowiącą drogę gruntową. 

 

Informacja dodatkowa:

PL1P/00085108/1 – w dziale III wpisane jest prawo użytkowania właściwej drogi  do drogi publicznej.

PL1P/00122690/9 – w dziale III wpisane jest prawo użytkowania właściwej drogi do drogi publicznej przez pozostałą działkę nr 1 przysługujące współwłaścicielom tychże działek oraz nieodpłatna bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 36/8 ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 36/10, 36/11 i 36/12.

 1. Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest złożenie pisemnej oferty nabycia Nieruchomości zawierającej:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej   zapłaty,
 • podpis oferenta

do oferty  powinny być załączone:

 • dowód terminowego uiszczenia wadium, o którym mowa w § 5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu Przetargu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem Przetargu oraz stanem prawnym i technicznym Nieruchomości, stwierdzające ich akceptację bez zastrzeżeń,
 • dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania uczestnika Przetargu w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami,
 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne

i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenie o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS.

 1. Oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 01.2020 roku godz. 1500 adres Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta przetargowa drugiego przetargu działki w Ludwikowie nr działki …… do  rąk  własnych  Moniki  Zakrzewskiej”,  za pośrednictwem  poczty,  poczty kurierskiej lub osobiście w Kancelarii Spółki w jej siedzibie (Olivia Gate IV piętro, pok.432).

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 28 lutego 2020r.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny –w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych:

bip.energa.pl/nieruchomosci

Dodatkowych Informacji na temat przetargu udziela:

Monika Zakrzewska       tel. 723 158 801,  e-mail:   monika.zakrzewska@energa.pl;

 

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-10-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-12-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-18 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-18 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-10-09
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja