Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ludwikowie, pow. Stara Biała.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w Ludwikowie, pow. Stara Biała.

 

 1. Ludwikowo, gmina Stara Biała, powiat płocki:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Cena wywoławcza netto

Wadium 10%

 
 

1

7/15

0,2133

PL1P/00082170/5

79 770,00 zł

7 977,00 zł

 

2

7/33

0,4938

PL1P/00082170/5

64 190,00 zł

+4 822,00 zł

69 012,00 zł

6 901,20 zł

 

7/35

0,2879

PL1P/00102261/7

Sprzedaż działki nr 7/33 nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 1/8 części w prawie własności działki gruntu o numerze 7/35 będącą drogą wewnętrzną (cena udziału 4 822,00 zł)

 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Dla obszaru:

-  działki nr 7/15 nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zaś w  ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała”, uchwalonym  przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą nr 197/XXII/17 z dnia 25.05.2017r., działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolami MN)  w granicach Otuliny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Posiada dostęp do drogi publicznej.

działka 7/15

-  działek nr 7/33 i 7/35  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Ludwikowo gm. Stara Biała, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Stara Biała nr 49/VIII/03 z dnia 23.10.2003r., zgodnie z którym :

- działka nr 7/33 położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej (oznaczone symbolami MN)  oraz częściowo na terenie lasu- obszarze bez prawa zabudowy (oznaczone w planie symbolem LS).Posiada dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129, z późniejszymi zmianami) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu do następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie, jako działki:  nr 7/33;

- działka nr 7/35 położona jest na terenie dróg dojazdowych (oznaczone w planie symbolem D 1/2).

działki  7/33 7/35

 

 1. Ludwikowo, gmina Stara Biała, powiat płocki

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Cena wywoławcza netto

Wadium 10%

 
 

1

dz. 36/1

+ udział w wysokości 2/16
w dz.36/8

0,6245

PL1P/00085108/1

 63 700,00 zł

+ 5 416,70 zł

 69 116,70 zł

6 911,67 zł

 

2

Dz.36/2 +  udział w wysokości 1/16
w dz. 36/8

0,5227

PL1P/00085108/1

53 316,00 zł  

+2 709,00 zł

56 025,00 zł

5 602,50 zł

 

3

36/8

0,3234

PL1P/00122690/9

Sprzedaż działki 36/1 nastąpi wraz ze sprzedażą  udziału w wysokości 2/16 części w prawie własności działki gruntu o numerze 36/8, będącej drogą wewnętrzną (cena udziału 5 416,70 zł)

Sprzedaż działki 36/2 nastąpi wraz ze sprzedażą udziału  w wysokości 1/16 części w prawie własności gruntu o numerze 36/8, będącej drogą wewnętrzną (cena udziału 2 709,00 zł

( łączna cena udziałów 8 125,70 zł)

 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Dla obszaru działek 36/1, 36/2 oraz 36/8 nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zaś zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała, uchwalonym przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą nr 197/XXII/17 z dnia 25.05.2017r.:

- działki 36/1 i 36/2 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem MN), częściowo na terenie  rolniczym do zalesienia (oznaczone symbolem RZL) oraz częściowo na terenie łąk i pastwisk (oznaczone symbolem PS) z obszarem zagrożonym występowaniem osuwisk, w granicach Otuliny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Posiadają dostęp do drogi publicznej.

- działka 36/8 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem MN) w granicach Otuliny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (droga wewnętrzna).

Dojazd do działki 36/1 i 36/2 zapewniony jest poprzez działkę nr 36/8, stanowiącą drogę gruntową. 

działki 36/1 36/2 36/8

Informacja dodatkowa:

PL1P/00085108/1 – w dziale III wpisane jest prawo użytkowania właściwej drogi  do drogi publicznej.

PL1P/00122690/9 – w dziale III wpisane jest prawo użytkowania właściwej drogi do drogi publicznej

przez pozostałą działkę nr 1 przysługujące współwłaścicielom tychże działek oraz nieodpłatna bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 36/8 ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 36/10, 36/11 i 36/12.

 

 

 1. Ludwikowo, gmina Stara Biała, powiat płocki

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Cena wywoławcza netto

Wadium 10%

 
 

1

 

32/8

0,1942

PL1P/00085108/1

72 030,00 zł +  9 680,00 zł

81 710,00 zł

 

    8 171,00 zł

 

32/7

0,0499

PL1P/00121501/1

Sprzedaż łącznie z działką 32/8 - działka o numerze 32/7 stanowi drogę wewnętrzną (cena działki 9 680,00 zł)

 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Dla obszaru działek 32/8 i 32/7  nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zaś Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała”, uchwalonym przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą nr 197/XXII/17 z dnia 25.05.2017r. :

- działka 32/7 znajduje się na terenie dróg w granicach Otuliny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

- działka 32/8 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej (oznaczone symbolem MN) w granicach Otuliny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Posiada dostęp do drogi publicznej.

Dojazd do działki 32/8 zapewniony jest poprzez działkę nr 32/7, będącą drogą wewnętrzną.

działki 32/8 32/7

Informacja dodatkowa:

PL1P/00085108/1 – w dziale III wpisane jest prawo użytkowania właściwej drogi do drogi publicznej przez pozostałą działkę nr 1 przysługujące współwłaścicielom tychże działek.

PL1P/00121501/1 – w dziale III wpisana jest nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu oznaczoną numerem 32/7, w sposób jak najmniej uciążliwy dla jej właściciela ustanowiona na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 31.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 • złożenie pisemnej oferty zawierającej:

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę za nabycie nieruchomości, nie mniejszą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty

- podpis oferenta.

 • załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem prawnym i technicznym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz warunków przetargu bez zastrzeżeń.
 • załączenie do oferty pisemnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawionego przez Urząd Skarbowy.
 • Załączenie - w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, względnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze.
 • wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze

91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

 

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres:

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.  Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk z dopiskiem:

„Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Ludwikowo wraz z wyszczególnieniem numeru działki oraz numeru działki drogowej - do rąk własnych Moniki Zakrzewskiej”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w terminie do dnia 09 listopada 2019 roku do godz.15.00

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 09 grudnia 2019.r.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny –w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym

Na stronach internetowych:

bip.energa.pl/nieruchomosci

Dodatkowych Informacji na temat przetargu udziela:

Monika Zakrzewska       tel. 723 158 801,  e-mail:   monika.zakrzewska@energa.pl;

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-10-09

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-10-09
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja