Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie ul. Kazimierza Kalinowskiego

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Kazimierza Kalinowskiego, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55, 1/57, łącznej powierzchni 2.5227 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Księga Wieczysta nr OL1O/00079602/7.

Działki ewidencyjne objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie – miasto Olsztyn uchwalonym uchwałą Rady Miasta Olsztyn nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003r. Zgodnie z tym planem działki oznaczone są jako:

1) Dz. Nr: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/57 – UT– podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego. Dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi,

2) Dz. Nr 1/51 – UT - podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego. Dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi, NOp2- projektowane lokalne przepompownie ścieków sanitarnych.

Cena wywoławcza: 4.700.000 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych), wadium: 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

rysunek poglądowy

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie pisemnej oferty zawierającej:
  • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.
  • załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń,
  • załączenie do oferty pisemnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawionego przez Urząd Skarbowy,
  • załączenie - w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, względnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze;
  • wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze
    91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 z zaznaczeniem w treści przelewu „Wadium Olsztyn Kazimierza Kalinowskiego” przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia Wadium do oferty.

 

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 08 listopada 2019 roku do godz. 15.00 na adres Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem

„Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Olsztyn Kalinowskiego – do rąk własnych Iwony Blicharskiej", za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście w Kancelarii Spółki w jej siedzibie (Olivia Gate IV piętro, pok.432).

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 10 stycznia 2020r.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych:

bip.energa.pl/nieruchomosci 

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Blicharska, T +48 58 778 83 66, M +48 691 164 465, iwona.blicharska@energa.pl

 

 

 

 

Utworzone przez: Iwona Blicharska

Data utworzenia: 2019-09-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-11-13 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-09-09
2019-09-09 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2019-09-09 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-09-09
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-09-09 Katarzyna Witt Edycja