Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

OGŁOSZENIE
Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk
ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY
DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE:

 

1)     badania sprawozdań finansowych ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej: MSSF), za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

2)     badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENERGA (dalej: Spółki), sporządzonych zgodnie z MSSF:

-        ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku[1],

-        ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku [1],

-        ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce,

-        ENERGA Wytwarzanie SA z siedzibą w Gdańsku,

-        ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

3)     badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej dla jednostki dominującej ENERGA SA (dalej: Grupa Kapitałowa ENERGA), sporządzonych zgodnie z MSSF za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

4)     przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych ENERGA SA sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2017 roku oraz pierwsze półrocze 2018 roku;

5)     przeglądu skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ENERGA, sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2017 roku oraz pierwsze półrocze 2018 roku;

6)     badania pakietów konsolidacyjnych ENERGA SA i Spółek, sporządzonych zgodnie z MSSF, za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

7)     badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej dla jednostki dominującej ENERGA-OPERATOR SA, sporządzonych zgodnie z MSSF za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

8)     uzgodnionych procedur na potrzeby banków finansujących Grupę Kapitałową ENERGA, dotyczących kowenantów finansowych wynikających z umów kredytowych, za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

9)     uzgodnionych procedur na potrzeby obligatariuszy ENERGA SA, dotyczących kowenantów finansowych wynikających z warunków emisji obligacji krajowych, za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

10)  badania wybranych elementów sprawozdania z aktualizacji Wartości Regulacyjnej Aktywów (WRA) i Wartości Regulacyjnej Aktywów AMI (WRA AMI), zgodnie z załącznikiem 
do dokumentu pn. „Metoda ustalania Wartości Regulacyjnej Aktywów i zwrotu z zaangażowanego kapitału” oraz przygotowanie raportu z przeprowadzenia uzgodnionych procedur w zakresie weryfikacji tych elementów, za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz w dniu 31 grudnia 2018 roku;

11)  badania kwot poniesionych nakładów inwestycyjnych za okresy roczne zakończone 30 czerwca 2017 i 2018 roku, kwalifikowanych do zbilansowania wartości planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji, wykazanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych spółek (w nawiasach przewidywana ilość sporządzanych przez spółki sprawozdań rzeczowo-finansowych):

-        ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (3),

-        ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (1);

12) rozszerzenia zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego ENERGA SA o sprawy związane z prawidłowością wydatkowania otrzymanej pomocy publicznej oraz realizacji planów restrukturyzacji (opcjonalnie);

zwanych łącznie Przedmiotem zamówienia.

 

Wymagane kluczowe terminy dotyczące lat obrotowych 2017 - 2018[2]:

1)     dla sprawozdania finansowego Spółki ENERGA SA oraz Spółek (pkt 1, 2 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie opinii i raportu z badania[3]do ostatniego dnia[4] stycznia roku następnego

2)     dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej ENERGA SA (pkt 3 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie opinii i raportu z badania: do ostatniego dnia lutego roku następnego

3)     dla skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (pkt 4 i 5 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie raportu z przeglądu: do 5 dnia sierpnia danego roku

4)     dla pakietów konsolidacyjnych ENERGA SA i Spółek (pkt 6 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie opinii z badania: do 8 dnia lutego roku następnego

5)     dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej ENERGA-OPERATOR SA (pkt 7 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie opinii i raportu z badania: do 10 dnia kwietnia roku następnego

6)     dla uzgodnionych procedur na potrzeby banków finansujących Grupę Kapitałową ENERGA, dotyczących kowenantów finansowych wynikających z umów kredytowych (pkt 8 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie raportu z wykonanych procedur: do 5 dnia marca roku następnego

7)     dla uzgodnionych procedur na potrzeby obligatariuszy ENERGA SA, dotyczących kowenantów finansowych wynikających z warunków emisji obligacji krajowych (pkt 9 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie raportu z wykonanych procedur: do 5 dnia marca roku następnego

8)     dla wybranych elementów sprawozdania z aktualizacji Wartości Regulacyjnej Aktywów (WRA) i Wartości Regulacyjnej Aktywów AMI (WRA AMI) (pkt 10 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie raportu z wykonanych procedur: do ostatniego dnia czerwca roku następnego

9)     dla sprawozdań rzeczowo - finansowych (pkt 11 Przedmiotu zamówienia):

-     przekazanie raportu z badania: do 8 dnia września danego roku

 

 

Termin i miejsce składania ofert.

 

ZAINTERESOWANE PODMIOTY PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT 
W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH, W TERMINIE

do dnia 21 listopada 2016 roku, do godz. 15.00
w siedzibie Spółki ENERGA SA - sekretariat, XI piętro

z dopiskiem:

Oferta na badanie sprawozdań finansowych ENERGA SA i wybranych Spółek zależnych Grupy Kapitałowej ENERGA 

 oraz wykonywanie innych usług poświadczających
za lata obrotowe 2017 - 2018

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2016-10-24

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2016-10-25 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-25 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-24 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-24 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-24 Katarzyna Witt Publikacja od