Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zzłonka Zarządu Energi Informatyki i Technologi Sp. z o.o.

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańsk
ogłasza
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:
CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa(wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
3) oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. oraz Energa SA dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”;

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza z zakresu działalności spółki,
2) doświadczenie zawodowe w danej branży, w tym weryfikacja znajomości zagadnień związanych z merytoryką zadań na stanowisku, na które kandydat aplikuje:
a) wiedza z zakresu infrastruktury informatycznej,
b) wiedza z zakresu dostarczania usług IT, 
c) wiedza z zakresu aktualnych trendów technologii IT, 
d) wiedza z zakresu organizacji i zarządzania centrami usług wspólnych, 
e) wiedza z zakresu modelu rozliczeń usług IT. 
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
6) zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych z zasad,
7) znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

4. Tryb postępowania
1) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2) Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godziny 16:00 na adres: Energa SA Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 
3) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. „nie otwierać”.
4) Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku.
5) Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
6) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 20 kwietnia 2018 roku w Energa SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.
7) Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
8) Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
9) Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
10) Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2018-04-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2018-06-19 Natalia Cebula Edycja
2018-04-09 Grzegorz Irczuk Publikacja od