Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Energi Obrót SA

Spółka ENERGA-OBRÓT SA
al. Grunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańsk

ogłasza
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU
Spółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa(wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
3) oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Energa-Obrót SA oraz Energa SA dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki Energa-Obrót SA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”;

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza z zakresu działalności spółki,
2) doświadczenie zawodowe w danej branży,
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
6) zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych z zasad,
7) znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

4. Tryb postępowania
1) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2) Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godziny 16:00 na adres: Energa SA Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa-Obrót SA „nie otwierać”.
4) Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku.
5) Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
6) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 12 kwietnia 2018 roku w Energa SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.
7) Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
8) Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
9) Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
10) Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2018-03-30

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-11-18 Katarzyna Witt Edycja
2018-06-25 Natalia Cebula Edycja
2018-06-25 Natalia Cebula Edycja
2018-06-25 Natalia Cebula Edycja
2018-03-30 Grzegorz Irczuk Publikacja od