Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki CCGT Gdańsk Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

  • realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący
    do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
  • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
  • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
  • funkcjonuje krócej niż rok,
  • została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki CCGT Gdańsk Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, wynikające
z wyjątkowych okoliczności dotyczących Spółki albo rynku w tym w szczególności ppkt 2), które opisano w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka została utworzona w celu budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego w Gdańsku („Projekt”). Projekt składać się będzie z jednowałowego bloku energetycznego wykonanego w technologii gazowo-parowej (CCGT), w szczególności zawierał on będzie: turbinę gazową, kocioł odzysknicowy oraz kondensacyjną turbinę parową, które napędzały będą wspólny generator. W ramach rozwoju Projektu zidentyfikowano ponadto możliwość współpracy z rafinerią Grupy LOTOS oraz rozwoju Projektu do konfiguracji kogeneracyjnej. W związku z powyższym – po zawarciu Listu Intencyjnego pomiędzy, Energa S.A., Grupą ORLEN, Grupą LOTOS, przystąpiono do dalszego rozwoju Projektu w kierunku produkcji ciepła technologicznego (pary) dla potrzeb technologicznych rafinerii. Spółka realizowała będzie budowę zarówno bloku CCGT jak też instalacji i infrastruktury pomocniczych, w tym przesyłowych pary technologicznej do rafinerii.

Projekt realizowany będzie jako „green field” – tzn. że w ramach Projektu wykonywane będą wszystkie instalacje oraz infrastruktura niezbędna dla wybudowania, uruchomienia i uzyskania gotowości eksploatacyjnej bloku CCGT.

Zakres Projektu obejmuje budowę bloku wraz z infrastrukturą, w tym: uzyskanie pozwoleń oraz innych decyzji formalno-prawnych, zawarcie kluczowych umów biznesowych w tym na zakup paliwa, organizację finansowania, projekty techniczne we wszystkich obszarach inwestycji, zawarcie umów przesyłowych i przyłączeniowych.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-07-31

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-07-31 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-07-31 09:50