Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy , projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

  • realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący
    do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
  • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
  • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
  • funkcjonuje krócej niż rok,
  • została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  (dalej: Spółka lub EOŚ) zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, wynikające z wyjątkowych okoliczności dotyczących Spółki albo rynku, które opisano w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju oraz aktywnie dostosowuje się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, podejmując działania mające na celu identyfikację zmieniającego się zapotrzebowania potencjalnych odbiorców i dostarczając usługi oraz produkty odpowiadające na potrzeby klientów. 

Spółka w swojej działalności promuje działania proekologiczne, łącząc efektywne i nowoczesne rozwiązania technologiczne z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poprzez realizację projektów inwestycyjnych, w tym modernizacyjnych, przyczynia się do poprawy efektów działalności środowiskowej, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawy wyniku energetycznego i doskonalenia efektywności energetycznej.

Rozwój głównej działalności Spółki, czyli kompleksowej usługi oświetleniowej świadczonej na rzecz JST będzie priorytetem na najbliższe lata.

Spółka jako jedyna w Polsce wykonała i oddała do eksploatacji ładowarkę nasłupową - jest to całkowicie nowatorskie rozwiązanie nieznane dotąd na rynku elektromobilności.

Spółka uczestniczy w projekcie ekspansji na rynku energetyki rozproszonej oraz rynku usług efektywności energetycznej.

 

Przeprowadzenie powyższych, bardzo skomplikowanych i czasochłonnych procesów wymaga zapewnienia wysokich kompetencji menadżerskich na stanowiskach zarządczych, z uwzględnieniem benchmarków rynkowych w zakresie wynagrodzeń. 

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-07-31

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-07-31 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-07-31 09:37