Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla członków zarządu spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla członków zarządu spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

  • realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący
    do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
  • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
  • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
  • funkcjonuje krócej niż rok,
  • została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki wskazane w art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy uzasadniające ustalenie innej wysokości wynagrodzenia stałego członków zarządu spółki, które zostały opisane w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka została utworzona w celu budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego o mocy około 780 MWe w Ostrołęce (dalej: Projekt). Projekt składać się będzie z jednego bloku wykonanego w technologii gazowo-parowej (CCGT) o mocy elektrycznej brutto ok 780 MW, składającej się z jednej turbiny gazowej i jednej kondensacyjnej, wykorzystującej chłodzenie mokre.

Budowa bloku CCGT planowana jest na terenie uprzednio przeznaczonym na budowę bloku węglowego przy maksymalnym wykorzystaniu infrastruktury budowlanej zrealizowanego dla projektu węglowego.

Założeniem projektowym nowego bloku CCGT jest wykorzystanie zawartej umowy mocowej dla bloku węglowego, w ramach zmiany ustawy o rynku mocy. Zakłada się również zmianę do umowy przyłączeniowej z operatorem sieci elektroenergetycznej (PSE).

CCGT zlokalizowana będzie w województwie mazowieckim, na terenie miasta Ostrołęka. Blok zasilany gazem ziemnym wysokometanowym zostanie zaprojektowany i wykonany jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową, kotłem odzyskowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą.

Blok CCGT będzie zaprojektowany z możliwością przyszłego wybudowania stacji wychwytu CO2 (CCS).

Produktem końcowym Projektu będzie wybudowany i uruchomiony blok gazowo parowy (CCGT).

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-01-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-01-23 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-01-23 09:02