Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Green Development Sp. z o.o.

Uzasadnienie
do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki
Energa Green Development Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

  • realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
  • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
  • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
  • funkcjonuje krócej niż rok,
  • została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki Energa Green Development Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 pkt. 5 uzasadniające ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki.  

Zgodnie z przyjętą strategią PKN ORLEN S.A. będzie zwiększał moce wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Spółka Energa Green Development Sp. z o.o. ma skupiać kompetencje związane z rozwojem aktywów OZE na lądzie (z wyłączeniem morskich farm wiatrowych).

Obecnie w Grupie Kapitałowej ORLEN kompetencje związane z realizacją tego typu przedsięwzięć są rozproszone, tzn. ulokowane w kilku różnych obszarach Koncernu. Planowane jest ich wyodrębnienie i ulokowaniu w jednym centrum kompetencji. Projekty wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne będą rozwijane głównie, jako własne.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-01-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-01-23 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-01-23 08:50