Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energi SA

ENERGA Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A.

 

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. 1 - 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna VII Kadencji

 1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełniać inne niż wymienione w pkt 1)-3) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
  • posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.
 1. Ponadto kandydaci powinni:
  • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych.
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
  • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 pkt 1,
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 pkt 2,
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie
   z ust. 1 pkt 3,
  • oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 5,
  • aktualne (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 pkt 6,
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w ust. 1 pkt 7 oraz w ust. 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 3.
 2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 4 lub 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  • list motywacyjny (w oryginale) wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.”,

  • życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

 

Informacje o ENERGA S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.ir.energa.pl. Kandydat może uzyskać je również do wglądu osobiście w siedzibie Spółki w Gdańsku al. Grunwaldzka 472 - sekretariat Zarządu - w godz. 8.00 – 15.00, w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 roku, do godz. 15.00.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: ENERGA S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA S.A.”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzkiej 472).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 sierpnia 2022 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu ENERGA S.A. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku w Siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 472.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek publicznych,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • znajomość roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
 • znajomość systemu ocen i motywacji,
 • znajomość procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym,
 • wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
 • koncepcja rozwoju i działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza ENERGA S.A. odeśle złożoną przez nich dokumentację listem poleconym.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania najlepszych kandydatów.

Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą ENERGA S.A. w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (80-309), al. Grunwaldzka 472;
 • z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przedumownych,
  2. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
  3. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 • odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. uprawnione organy publiczne,
  2. Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  3. podmioty dostarczające korespondencję,
  4. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  5. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 • Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
 • informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2022-08-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-08-09 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2022-08-09 22:04