Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

 • realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący
  do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
 • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
 • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
 • ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
 • funkcjonuje krócej niż rok,
 • została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

W przypadku spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, wynikające
z wyjątkowych okoliczności dotyczących Spółki albo rynku, które opisano w poniższym uzasadnieniu biznesowym: 

 • Programy inwestycyjne znacząco przekraczające wartość aktywów trwałych Spółki.
  • Program inwestycyjny w EC Elbląg w zakresie docelowego modelu systemu ciepłowniczego, w ramach którego realizowane są obecnie następujące projekty,
  • Program inwestycyjny w EC Kalisz (Piwonice) o wartość około 100 mln złotych, który zakłada: budowę kotłowni rezerwowo - szczytowej (KRS) olejowo – gazowej, budowę źródła kogeneracyjnego opartego o dwa silniki gazowe, każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizację Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą integrującą SUW z istniejącymi i planowanymi urządzeniami technologicznymi.
 • Niezależnie od wcześniej zaplanowanych projektów inwestycyjnych oraz modernizacyjnych Spółka uruchomiła program obejmujący przeprowadzenie dodatkowych innowacyjnych projektów rozwojowych przy wykorzystaniu aktywów będących w jej dyspozycji oraz wiedzy eksperckiej pracowników. Kilkanaście projektów, których celem jest dalsza poprawa efektywności funkcjonowania Spółki, polegających m. in. na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań podnoszących wartość posiadanych aktywów oraz wykorzystanie efektu synergii z innymi Spółkami w Grupie jest już prowadzonych. Kolejne są w fazie analiz ekonomicznych i technicznych. Wszystkie mają na celu poprawę rentowności działania Spółki, zwiększenie generowanych przychodów oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2022-03-16

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-03-16 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2022-03-16 15:07