Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

  • realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący
    do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
  • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
  • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
  • funkcjonuje krócej niż rok,
  • została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, wynikające
z wyjątkowych okoliczności dotyczących Spółki albo rynku w tym w szczególności ppkt 2), które opisano w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka została utworzona w celu budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego w Grudziądzu („Projekt”). Projekt składać się będzie z jednowałowego bloku energetycznego wykonanego
w technologii gazowo-parowej (CCGT), w szczególności zawierał on będzie: turbinę gazową, kocioł odzysknicowy, kondensacyjną turbinę parową, wykorzystującą chłodzenie mokre, napędzające wspólny generator. W ramach prac projektowych Spółka realizowała będzie budowę zarówno bloku CCGT jak też instalacji i infrastruktury pomocniczych.

Celem Projektu jest wzrost wartości Grupy Energa poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury energetycznej, w sposób pozwalający na rozwój posiadanej bazy wytwórczej na potrzeby świadczenia usługi mocowej oraz sprzedaży energii elektrycznej.  

Projekt realizowany będzie jako „green field” – tzn. że w ramach Projektu wykonywane będą wszystkie instalacje oraz infrastruktura niezbędna dla wybudowania, uruchomienia i uzyskania gotowości eksploatacyjnej bloku CCGT.

Elektrownia CCGT zrealizowana zostanie przez Generalnego Wykonawcę w formule EPC (Engineering Procurement Construction).

 

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2022-03-14

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-03-14 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2022-03-14 14:54