Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych

ENERGA Spółka Akcyjna

 

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

 

WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. KORPORACYJNYCH

 

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. 1 - 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna ds. Korporacyjnych

 1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej
  na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
  na własny rachunek,
 • spełniać inne niż wymienione w pkt 1)-3) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
 • posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.
 1. Ponadto kandydaci powinni:
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem
  i kierowaniem zespołami pracowników,
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych.
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
  na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1
  pkt 1,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 pkt 2,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia
  o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie
  z ust. 1 pkt 3,
 • oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 5,
 • aktualne (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 pkt 6,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa
  w ust. 1 pkt 7 oraz w ust. 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia
  o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku
  do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 3.
 2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 4 lub 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony
  o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 • list motywacyjny (w oryginale) wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu
  e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.”,

 • życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

 

Informacje o ENERGA S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.ir.energa.pl.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: ENERGA SA,
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ENERGA S.A. ds. Korporacyjnych”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 3 listopada 2021 roku o godz. 10.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 472).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 3 listopada 2021 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA S.A. ds. Korporacyjnych. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie do dnia 4 listopada 2021 roku w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Mysiej 5. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany
w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • znajomość roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
 • znajomość systemu ocen i motywacji,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania spółek publicznych,
 • znajomość procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym,
 • wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
 • koncepcja rozwoju i działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. Korporacyjnych, Rada Nadzorcza ENERGA S.A. odeśle złożoną przez nich dokumentację listem poleconym.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania najlepszych kandydatów.

Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą ENERGA S.A. w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (80-309), al. Grunwaldzka 472;
 • z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy
  i działań przedumownych,
 2. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
 3. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 • odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. uprawnione organy publiczne,
 2. Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
 3. podmioty dostarczające korespondencję,
 4. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 5. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 • Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
 • informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2021-10-27

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-10-27 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2021-10-27 17:02