Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Green Development Sp. z o.o.

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,

2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,

3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym
do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,

4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,

5) funkcjonuje krócej niż rok,

6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących
z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki Energa Green Development Sp. z o.o. ustalenie innej wysokości wynagrodzenia stałego członków zarządów spółki sporządzone zostało w oparciu o art. 4. ust. 3 pkt 5 Ustawy
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Pośrednio zastosowanie ma również art. 4. ust. 3 pkt 1 Ustawy, gdyż spółka realizować będzie program konsolidacji niektórych funkcji z innych spółek Grupy Kapitałowej, do której należy spółka.

Utworzone przez: Przemysław Majewski

Data utworzenia: 2021-03-25

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-03-25 Katarzyna Witt Publikacja od 2021-03-25 08:32