Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienia do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki CCGT Gdańsk Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów
(przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

  • realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
  • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
  • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
  • funkcjonuje krócej niż rok,
  • została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki CCGT Gdańsk Sp. z o. o. zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki i dostosowanie do poziomu wynagrodzeń rynkowych, zgodnie z benchmarkiem.

CCGT Gdańsk Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną celem realizacji projektu budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku.

Spółka w dotychczasowym okresie prowadziła wstępne działania przygotowujące, dla których realizacji nie występowała konieczność budowy pełnych struktur wykonawczych, gdyż procesy realizowane w Spółce zarządzane były w warstwie merytorycznej przez wewnętrzne wsparcie świadczone na rzecz Spółki na mocy umowy zastępstwa inwestycyjnego przez inny podmiot należący do Grupy Kapitałowej.

Obecnie Spółka wchodzi w kolejną fazę rozwoju, gdzie rozpoczynają się szczegółowe analizy i przygotowania do wspólnej realizacji budowy elektrowni gazowo-parowej wiążące się z koniecznością rozwoju struktur Spółki, mające na celu zabezpieczenie realizacji budowy w oczekiwanym reżimie czasowym dla poszczególnych etapów oraz z zachowaniem wymagane, jakości i profesjonalności działania.

Utworzone przez: Przemysław Majewski

Data utworzenia: 2020-12-21

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-21 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-21 08:28