Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarzadu Spółki Energa Serwis

Energa Serwis Sp. z o.o.

ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółki Energa Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

 • Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
 • Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
 • Oświadczenia o:
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  • spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. Energa Serwis Sp. z o.o. na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

 • Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
  • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
  • informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
 • Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające.
 • Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 • Wiedza z zakresu działalności spółki.
 • Doświadczenie zawodowe w danej branży.
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 • Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 • Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.
 • Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

Tryb postępowania

 • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 3.08.2020 roku do godziny 14.00 na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.
 • Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. „nie otwierać”.
 • Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 4.08.2020 roku.
 • Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 7.08.2020 roku w siedzibie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
 • Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
 • Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
 • Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-07-24

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-07-24 Katarzyna Witt Edycja
2020-07-24 Katarzyna Witt Edycja
2020-07-24 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-07-24 18:33
2020-07-24 Katarzyna Witt Edycja
2020-07-24 Katarzyna Witt Edycja