Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa-Obrót

 

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SA
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
WICEPREZESA ZARZĄDU
Spółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku

 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
3) oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ENERGA-OBRÓT SA dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki ENERGA-OBRÓT SA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza z zakresu działalności spółki,
2) doświadczenie zawodowe w danej branży,
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
6) zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych,
7) znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

4. Tryb postępowania
1) zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu,
2) zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 4 czerwca 2020 roku do godziny 16.00 na adres: Rada Nadzorcza ENERGA-OBRÓT SA, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Sekretariat Zarządu Spółki.
3) zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA-OBRÓT SA „nie otwierać”,
4) otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 roku, po godz. 18.00,
5) terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie,
6) rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 8 czerwca 2020 roku w ENERGA-OBRÓT SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk,
7) zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania,
8) postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny,
9) oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-05-29

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-05-29 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-29 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-29 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-05-29 08:44
2020-05-29 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-29 Katarzyna Witt Edycja