Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA


ENERGA Spółka Akcyjna

 

OGŁOSZENIE

O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO

 

PREZESA ZARZĄDU ENERGA SA

 

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna

 1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej
  na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
  na własny rachunek,
 • spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
 • złożyć właściwemu ministrowi oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację
  o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia
  18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.
 1. Ponadto kandydaci powinni:
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem
  i kierowaniem zespołami pracowników,
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
  na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1
  pkt 1,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 pkt 2,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia
  o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie
  z ust. 1 pkt 3,
 • oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 5,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 pkt 6,
 • oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie
  z ust. 1 pkt 7,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa
  w ust. 1 pkt 8 oraz w ust. 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia
  o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 3.
 2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 4 lub 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 • list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu
  e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 • życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
 • kopię dowodu tożsamości (celem identyfikacji kandydata),
 • oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych bądź zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania takiego poświadczenia,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

Informacje o ENERGA SA dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.ir.energa.pl.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA SA”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 5 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy
al. Grunwaldzka 472).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 6 grudnia 2019 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej ENERGA SA najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu ENERGA SA. Osoby te zostaną zaproszone
na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie do dnia 11 grudnia 2019 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 472. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania spółek publicznych,
 • koncepcja rozwoju i działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza ENERGA SA odeśle złożoną przez nich dokumentację listem poleconym.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza ENERGA SA może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania najlepszych kandydatów.

Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą ENERGA SA w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (80-309), al. Grunwaldzka 472;
 • z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy
  i działań przedumownych,
 2. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
 3. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 • odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. uprawnione organy publiczne,
 2. Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
 3. podmioty dostarczające korespondencję,
 4. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 5. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 • Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
 • informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2019-11-28

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-11-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-11-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-11-28 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2019-11-28 14:25