Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Ciepło Ostrołęka

Rada Nadzorcza spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
WICEPREZESA ZARZĄDU
Spółki ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2) obowiązek informacyjny, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
3) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
4) oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Ciepło Ostrołęka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego”.


2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza z zakresu działalności spółki,
2) doświadczenie zawodowe w danej branży,
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych,
5) znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

4. Tryb postępowania:

1) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2) Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 5 czerwca 2019 roku do godziny 12:00 na adres: ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. przy ul. Celnej 13;  07-410 Ostrołęka
3) Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.. „nie otwierać”.
4) Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku.
5) Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
6) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 10 czerwca  2019 roku w siedzibie spółki ENERGA Ciepło Ostrołęka przy ul. Celnej 13
7) Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
8) Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
9) Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
10) Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-05-21

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-05-21 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-05-21
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja