Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OPERATOR SA

ogłasza

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU

Spółki ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

 

 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
  • kwestionariusz osobowy i obowiązek informacyjny, zgodne ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
  • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
  • oświadczenia o:
 2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 5. spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.

 

 1. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
  • oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające
 2. posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
 7. informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

 

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
  • wiedza z zakresu działalności spółki,
  • doświadczenie zawodowe w danej branży,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  • zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych,
  • znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

 

 1. Tryb postępowania
  • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  • Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 23 maja 2019 roku do godziny 10:00 na adres: Rada Nadzorcza ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  • Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA-OPERATOPR SA „nie otwierać”.
  • Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku o godz. 11.00.
  • Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
  • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 24 maja 2019 roku w siedzibie Spółki.
  • Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
  • Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
  • Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.

Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Natalia Cebula

Data utworzenia: 2019-05-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-05-23 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-23 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-17 Natalia Cebula Publikacja od 2019-05-17
2019-05-17 Natalia Cebula Edycja