Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Energa Obrót

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SA
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU
Spółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
2) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
3) oświadczenia o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
d) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1182),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ENERGA-OBRÓT SA dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki ENERGA-OBRÓT SA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
1) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
f) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza z zakresu działalności spółki,
2) doświadczenie zawodowe w danej branży,
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
6) zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych,
7) znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

4. Tryb postępowania
1) zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu,
2) zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 29 maja 2019 roku do godziny 15.00 na adres: Rada Nadzorcza ENERGA-OBRÓT SA, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Sekretariat Zarządu Spółki.
3) zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki ENERGA-OBRÓT SA „nie otwierać”,
4) otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 10.00,
5) terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie,
6) rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 4 czerwca 2019 roku w ENERGA SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk,
7) zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania,
8) postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny,
9) oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.

 

Utworzone przez: Natalia Cebula

Data utworzenia: 2019-05-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-17 Natalia Cebula Publikacja od 2019-05-17
2019-05-17 Natalia Cebula Edycja