Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza spółki Energa-Operator SA 

w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU

spółki Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku

 

 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
  • kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
  • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
  • oświadczenia o:
   • korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
   • spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.

 

 1. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
  • oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające
   • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
   • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
   • informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
  • wiedza z zakresu działalności spółki,
  • doświadczenie zawodowe w danej branży,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  • zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych,
  • znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.
 1. Tryb postępowania
  • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  • Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00 na adres: ENERGA SA Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
  • Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Energa-Operator SA „nie otwierać”.
  • Otwarcie zgłoszeń odbędzie się 18 lutego 2019 roku.
  • Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
  • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 21 lutego 2019 roku w Energa SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.
  • Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
  • Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
  • Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
  • Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2019-02-01

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-02-28 Natalia Cebula Edycja
2019-02-28 Natalia Cebula Edycja
2019-02-01 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2019-02-01
2019-02-01 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-02-01 Grzegorz Irczuk Edycja