Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Olsztynie ul. T. Kościuszki 83

ENERGA SA
  z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. T. Kościuszki 83, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 106, obręb: 70, o powierzchni 1227 m2, KW nr OL1O/00011149/9 wraz z prawem własności obiektów budowlanych stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Cena wywoławcza wynosi: 6 500 000 zł, Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce Wadium w kwocie:  350 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  w szczególności:

1) złożenie pisemnej oferty zawierającej:

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

2) załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń,

3) załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu,  (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego),

4) wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku Pekao SA 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143 do dnia 25.06.2014 r. i dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Olsztyn ul. Kościuszki 83” w kancelarii ENERGA CUW Spółki z o.o. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, IV piętro pok. 432 Olivia Gate, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, w terminie do dnia 25.06.2014 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2014 r., a rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie ENERGA CUW Spółki z o.o. do dnia 10.07.2014 r.

ENERGA SA w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany regulaminu Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z  Regulaminem Przetargu ENERGA SA, zamieszczonym na stronie internetowej http://www.grupaenerga.pl/nieruchomosci.xml.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie (Pn, Śr, Piątek) w godz. od 9.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin.

Dodatkowych Informacji na temat przetargu udziela Michał Jankowski, tel. 58 778 84 61, e-mail: michal.jankowski@energa.pl.

_____________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA

regulamin przetargu
karta nieruchomości
ogłoszenie
oświadczenie
wypis z rejestru gruntów
wyrys

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2014-04-29 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-29 Katarzyna Witt Publikacja od