Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zarząd ENERGA SA zwołuje na 20.05.2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  odbędzie się 20 maja 2014 o godz. 10.00  w Hotelu Sheraton Warsaw przy ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał:

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 roku

Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2013 roku

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej w 2013 roku

Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA w 2013 roku

Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Uchwała w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Uchwała w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Oświadczenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA

 

Formularz pełnomocnictwa

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informację i liczbie akcji ENERGA SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2014-04-24

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2014-04-24 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-24 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-24 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-24 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-24 Katarzyna Witt Publikacja od