Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Komunikat dotyczący podziału zysku ENERGA SA za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA, które odbyło się 23  kwietnia 2013 roku w Gdańsku, podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.

Z zysku w wysokości 547 135 921, 36 zł  na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono prawie 91 procent, czyli kwotę 496 880 536,80 zł, tj. 0,10 zł na akcję. Na kapitał zapasowy Spółki – 50 255 384, 56 zł.

Zarząd Spółki rekomendował dywidendę w wysokości 0,04 zł na akcję, czyli 198 752 214,72 zł, co stanowi ponad 36 proc. zysku netto.

Dzień wypłaty dywidendy określony został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA na 3 czerwca 2013 r.

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 23 kwietnia 2013.

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy będzie dokonywana za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA gotówką w wyznaczonych  Punktach Obsługi Klientów bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

Szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym w formie ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej, komunikatów wewnętrznych, a także zamieszczone na stronach internetowych ENERGA SA (www.energa.pl) oraz  Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (www.cdmpekao.com.pl).

Ponadto ZWZ ENERGA SA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również sprawozdanie finansowe ENERGA SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za 2012 rok.

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2013-04-23 Katarzyna Witt Publikacja od