Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA zwołanego na dzień 3 września 2013 roku

ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r.


W związku z żądaniem Akcjonariusza Spółki ENERGA SA - Skarbu Państwa z dnia 19 sierpnia 2013 roku, reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, złożonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, zwołanego na dzień 3 września 2013 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 5 Multikino S.A., ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 153/2013 (4270) z dnia 8 sierpnia 2013 roku pod pozycją 11316, dodatkowych punktów, dokonujemy, na podstawie 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, zwołanego na dzień 3 września 2013 roku, poprzez:

1)  dodanie po punkcie 10 proponowanego porządku obrad nowych punktów 11, 12, 13
i 14, w brzmieniu:

„11.   Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Spółki lub spółki zależnej od Spółki do nabycia akcji Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzewyższającą 447.192.483,12 złotych przez zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki w celu przeniesienia kwoty nieprzewyższającej 447.192.483,12 złotych na kapitał rezerwowy Spółki (art. 457 § 1 pkt 2 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej oraz dopuszczalności emisji obligacji zamiennych oraz obligacji
z prawem pierwszeństwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, a ponadto w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki i wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych oraz nowych akcji.",

2) zmianę numeracji zaproponowanego porządku obrad, w związku z umieszczeniem
w porządku obrad wyżej wymienionych punktów, w ten sposób, że:

a)     dotychczasowy punkt o numerze 11 otrzymuje numer 15,

b)     dotychczasowy punkt o numerze 12 otrzymuje numer 16.

Mając na względzie powyższe zmiany, porządek posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA zwołanego na dzień 3 września 2013 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 5 Multikino SA, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na ustanowieniu kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy z tytułu takich podwyższeń kapitału zakładowego.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki, rejestracji akcji Spółki
w depozycie papierów wartościowych, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia oferty akcji, w tym umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki.

10. Powzięcie uchwały w sprawie określenia serii akcji Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Spółki lub spółki zależnej od Spółki do nabycia akcji Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzewyższającą 447.192.483,12 złotych przez zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki w celu przeniesienia kwoty nieprzewyższającej 447.192.483,12 złotych na kapitał rezerwowy Spółki (art. 457 § 1 pkt 2 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej oraz dopuszczalności emisji obligacji zamiennych oraz obligacji
z prawem pierwszeństwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, a ponadto w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki i wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych oraz nowych akcji.

15. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienianych postanowień opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 153/2013 (4270) z dnia 8 sierpnia 2013 roku pod pozycją 11316, nie ulega zmianie.

Rejestracja Uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 8:30 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie.

 

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone
w siedzibie ENERGA SA w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, Biuro Zarządu Spółki
(V piętro, pok. 542) w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2013-08-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2013-08-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-08-23 Katarzyna Witt Publikacja od
2013-08-23 Katarzyna Witt Edycja