Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zarząd ENERGA SA zwołuje na 03.09.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 

ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r.

 


ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 3 września 2013 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółkiktóre odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 5 Multikino SA.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

 

3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

 

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na ustanowieniu kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy z tytułu takich podwyższeń kapitału zakładowego.

 

7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki, rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

 

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia oferty akcji, w tym umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

 

9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki.

 

10. Powzięcie uchwały w sprawie określenia serii akcji Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki.

 

11. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.

 

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ze względu na znaczny zakres zamierzonych zmian Statutu Spółki (w związku z punktami 5, 6, 10 i 11 powyższego porządku obrad), zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej w pliku pdf zamieszczono projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienianych postanowień.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca projekt nowego tekstu jednolitego Statutu  (pobierz plik pdf, 244 KB)

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2013-08-06

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2013-08-06 Katarzyna Witt Publikacja od