Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zarząd ENERGA SA zwołuje na 27.03.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.01.2007r.
 

________________________________________________________________________________________________________________

 

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

         Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 27 marca 2013 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 5 Multikino SA.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów   trwałych w postaci obligacji długoterminowych emitowanych przez Spółkę ENERGA Hydro Sp. z o.o.

5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci licencji oprogramowania, autorskich praw majątkowych do elementów autorskich i infrastruktury IT, związanych z budową i wdrożeniem Systemu Obsługi Sprzedaży obejmującego system bilingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA i rozporządzanie tym składnikami.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja Uczestników Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 8:30 w dniu i miejscu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanych we wstępie.

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie ENERGA SA w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 472, Biuro Zarządu Spółki (V piętro, pok. 540) w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Publikacja od
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja