Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. finasowych

ENERGA Spółka Akcyjna

 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ds. FINANSOWYCH ENERGA SA

 

 

1. Zgłoszenie kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych kopertach w sekretariacie Spółki ENERGA SA w Gdańsku (80-870) przy ul. M. Reja 29, w terminie do dnia 8 marca 2012 roku do godz. 15.00., z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ENERGA SA".

 2. Zgłoszenia wysłane pocztą będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki w Gdańsku, w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia.

 3. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data jego doręczenia do siedziby Spółki w Gdańsku.

 4. Dopuszcza się kandydowanie w jednym zgłoszeniu na stanowisko Prezesa Zarządu lub alternatywnie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (na które równolegle są prowadzone postępowania kwalifikacyjne), co należy zaznaczyć na kopercie ze zgłoszeniem.

 5. Wymagania formalne dla kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych:

     1) ukończenie studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra,

     2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansów,

     3) korzystanie z pełni praw publicznych,

     4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

     5) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

 6. Pożądana jest znajomość języka angielskiego.

 7. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

     1) list motywacyjny wskazujący na stanowisko bądź stanowiska na jakie osoba kandyduje oraz zawierający adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;

     2) życiorys zawodowy ze zdjęciem zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

     3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). Odpisy dokumentów, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie

         rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

    4) oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych określonych w pkt 5 niniejszego ogłoszenia;

    5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

    6) oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego;

    7) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku stosownie

       do ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr 63 poz. 425 ze zmianami);

    8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń):

    9) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych (wystawione nie wcześnie niż na 3 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

 8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 marca 2012 roku w siedzibie Spółki ENERGA SA w Gdańsku przy ul. M. Reja 29. Następnie Rada Nadzorcza powiadomi (telefonicznie bądź mailowo) zainteresowanych o zakwalifikowaniu ich do dalszego postępowania konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się

     w siedzibie Spółki, w terminie od dnia 12 kwietnia 2012 roku.

 10. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 11. Przedmiotem oceny w rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych będą:

 1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

 7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

 8) znajomość procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym,

 9) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,

 10) wiedza w zakresie funkcjonowania spółek publicznych,

 11) wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

 12) wiedza w zakresie rachunkowości,

 13) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych.

 12. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych testów wiedzy i kompetencyjnych, wywiadów biograficznych, analizy referencji, weryfikacji

     doświadczenia zawodowego, testów stylów pracy oraz dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych przy wykorzystaniu doradcy zewnętrznego.

 13. W przypadku, gdy o stanowisko będzie ubiegał się dotychczasowy członek zarządu, Rada dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

 14. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów niezwłocznie po jego zakończeniu.

 15. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 16. Dokumenty dotyczące Spółki (Statut Spółki, Regulamin organizacyjny Spółki, odpis z KRS, sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy 2010) kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki w Gdańsku ul. Reja 29 - sekretariat Zarządu - w godz. 8.00-15.00, w terminie do dnia 12 kwietnia 2012 roku.

 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą mieć przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2012-02-07 Bożena Dubicka Edycja
2012-02-07 Bożena Dubicka Edycja
2012-02-07 Bożena Dubicka Edycja
2012-02-07 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-02-07 Bożena Dubicka Edycja
2012-02-07 Bożena Dubicka Edycja
2012-02-07 Bożena Dubicka Publikacja od